Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w 2016 r."

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w 2016 r."

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 337966 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.filharmonia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samodzielna Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:druk plakatów formatu B1; druk plakatów formatu B1backlite; druk plakatów formatu B2; druk ulotki A5; druk ulotki A6; druk ulotki A4 do DL; druk ulotki DL druk zaproszeń; druk papieru firmowego; proof i druk kopert DL proof i druk kopert C4 proof i druk kopert C6 druk wizytówek/ karnetów do kwiatów; druk wejściówek druk certyfikatów; druk ofert; proof, druk, złożenie leporello B2 do B6; proof, druk, klejenie z leporello B3 do B8; produkcja roll up; proof i druk teczek firmowych; proof i druk toreb papierowych v1; proof i druk toreb papierowych v2; skład i druk programu do koncertu A4 do DL v1; skład i druk programu do koncertu A4 do DL v2; skład i druk programu do koncertu 21x10 cm; proof i druk katalogu v1; proof i druk katalogu v2; proof i druk katalogu v3; proof i druk katalogu v4;.

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia w niniejszym postępowaniu wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - w przypadku składania oferty na część 1: co najmniej dwie dostawy materiałów poligraficznych (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto. -w przypadku składania oferty na część 2: co najmniej dwie dostawy materiałów poligraficznych (np. publikacji poligraficznych o formatach odpowiadających programom opisanych w OPZ stan itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 60 000, 00 zł brutto. -w przypadku składania oferty na część 3: co najmniej dwie dostawy materiałów poligraficznych (np. plakaty, ulotki, wizytówki, teczki firmowe, zaproszenia itp.) o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 60 000, 00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oddzielnie dla każdej części.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w przypadku składania oferty na część 1: 100.000,00 zł; - w przypadku składania oferty na część 2: 60.000,00 zł; - w przypadku składania oferty na część 3: 60.000,00 zł; W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunku odpowiedniego potencjału ekonomicznego i finansowego oddzielnie dla każdej części

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy , której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie § 12

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im. M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia im. M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48, Sekretariat (IV p).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Materiały poligraficzne związane z bieżącą działalnością.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Materiały poligraficzne związane z bieżącą działalnością: druk plakatów formatu B1 druk plakatów formatu B1backlite druk plakatów formatu B2 druk ulotki A5 druk ulotki A6 druk ulotki A4 do DL druk ulotki DL druk zaproszeń druk papieru firmowego proof i druk kopert DL proof i druk kopert C4 proof i druk kopert C6 druk wizytówek/ karnetów do kwiatów druk wejściówek druk certyfikatów druk ofert proof, druk, złożenie leporello B2 do B6 proof, druk, klejenie z leporello B3 do B8 produkcja roll up proof i druk teczek firmowych proof i druk toreb papierowych v1 proof i druk toreb papierowych v2.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 80
   • 2. Doświadczenie - 20

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Programy do koncertów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:skład i druk programu do koncertu A4 do DL v1 skład i druk programu do koncertu A4 do DL v2 skład i druk programu do koncertu 21x10 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 80
   • 2. Doświadczenie - 20

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Publikacje katalogowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:proof i druk katalogu v1 proof i druk katalogu v2 proof i druk katalogu v3 proof i druk katalogu v4.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 80
   • 2. Doświadczenie - 20

 


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Data publikacji:

2015/12/10

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- nr sprawy SG/1257/XII/2015

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2015/12/10, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2015/12/29 17:28:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2015/12/29 17:28:08 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/12/10 12:39:46 nowa pozycja