Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o postępowaniu na Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

platany.org/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 33079 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowaw art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10% wartości zamówienia podstawowego określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, iż: posiadają ważną koncesję, wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym na podstawie przepisu art. 16 ustawy o ochronie osób i mienia, na wykonywanie działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, iż: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (bądź wykonują) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonali (bądź wykonują) co najmniej dwie (2) usługi polegające na ochronie osób i mienia w budynku użyteczności publicznej , w tym co najmniej jedną (1) w instytucji kultury , przy czym każda z usług była (jest) o wartości nie mniejszej niż 380 000,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). UWAGA: Jeżeli wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykazuje usługę wykonywaną (nie zakończoną), musi udowodnić, że wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 380 000,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, iż posiadają/będą posiadali: w zakresie potencjału technicznego: co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego obiektu nie większym niż 15 minut w porze dziennej (od godz. 6:00 do godz. 22:00) oraz nie większym niż 8 minut w porze nocnej (od godz. 22:00 do godz. 6:00)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawcy wykażą, iż posiadają/będą posiadali: w zakresie potencjału osobowego - osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, iż: posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 20
 • 3 - Jakość - 10

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie §13

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://platany.org/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie , 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie , 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48, sekretariat (IV poziom).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- Informacja dot. podwykonawców

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu wymogów

Załącznik nr 4 SIWZ- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 9 do SIWZ-Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 10 do SIWZ-Wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 11 do SIWZ- Wykaz wykonanych zamówień- w ramach punktacji w kryterium "Doświadczenie"

Data publikacji:

2016/03/31

Pytania:

Pytanie od Wykonawcy z dnia 05.04.2016 r. wraz z odpowiedzią:

Pytanie 05.04.2016 r.

Pytanie 06.04.2016 r.


Zmiany SIWZu:

Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ-1


Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2016/03/31, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2016/04/27 14:20:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2016/04/27 14:20:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/11 10:18:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/11 10:10:48 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2016/04/11 10:00:38 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/11 09:59:20 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2016/04/11 09:33:28 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2016/04/11 09:27:18 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/07 12:30:52 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/06 14:40:28 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/03/31 15:23:44 nowa pozycja