Zamówienia publiczne

Tytuł: Pytanie nr 4 do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 15.05.2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

znak sprawy: L.Dz. SG/300/V/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytanie wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie nr 1

 

ustosunkowując się do  pisma z dnia 13 maja 2014 roku,  odpowiedzi na pytania nr 1 informujemy po raz kolejny, iż zgodnie z art. 38 ustawy PZP - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treścią SWIZ jest cały dokumentacja związana z przedmiotem tego postępowania. na która składają się:  Informacja dla Wykonawców , Opis przedmiotu Zamówienia,wzór umowy, inne dokumenty i załączniki.
 Mając to na względzie informujemy Państwa,  iż brak wyjaśnienia dotyczącego tego punktu SWIZ będziemy traktowali jako podstawę do Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art 180 punkt 1  - Zaniechanie czynności przez Zamawiającego niezgodnie z przepisami Ustawy.  ( wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8  PZP.) "W przypadku odwołania na podstawie art 183 PZP Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku  lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze ........."Wnioskujemy  ponownie o odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 12.05. 2014 roku.

 

 

Odpowiedź:

 

W zakresie odpowiedzi na pytanie, do którego odnosi się Wykonawca, Zamawiający w pełni podtrzymuje wyrażone dotychczas stanowisko, przekazane w dniu 09.05.2014r.-

 „Pytanie nie dotyczy treści SIWZ”.

 

 

 

 

Data publikacji:

2014/05/15
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/15, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/15 17:24:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/15 17:24:01 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/05/15 16:48:13 nowa pozycja