Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Usługi hotelarskie na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014-I.2015

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

 


Szczecin: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014r.-I. 2015r
Numer ogłoszenia: 181197 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.filharmonia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014r.-I. 2015r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w okresie IX.2014r.-I. 2015r Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II SIWZ oraz załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 10 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy (stanowiącej załącznik nr 6,7,8 do SIWZ) w zakresie opisanym w §12 pkt 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_14download.doc

zal 1 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_2download.doc

zal 2 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_3download.doc
 
zal 3 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_4download.doc
 
zal 4 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_5download.doc
 
zal 5 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_6download.doc
 
zal 6 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_7download.doc
 
zal 7 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_8download.doc
 
zal 8 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_9download.doc
 
zal 9 do SIWZ
http://filharmonia.szczecin.pl/nowa/files/download/pl_10download.xlsx

Data publikacji:

2014/08/22
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/22, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/08/25 10:34:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/08/25 10:34:50 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/25 10:33:24 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/25 10:31:37 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/22 19:43:49 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/22 19:43:20 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/22 19:42:08 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/22 19:39:43 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/08/22 18:21:38 nowa pozycja