Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 149227 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, na potrzeby Filharmonii im. M. Karłowicza. 2. Przewidywane 5-miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 1 094,475 MWh, w tym: - zasilanie podstawowe: 764 032,50 kWh; - zasilanie rezerwowe: 327 442,50 kWh. 3. Grupa taryfowa C21. 4. Energia w układzie 3 fazowym, praca w systemie całodobowym. 5. Dwa oddzielne źródła zasilania: dla zasilania podstawowego z istniejącej trafostacji Rodła PŻM nr 0979 oraz dla zasilania rezerwowego z istniejącej trafostacji PZU nr 0303 z pól 15 kV w dwa pola liniowe po jednym dla zasilania podstawowego i rezerwowego, dwa pola transformatorowe. 6. Moc przyłączeniowa: dla zasilania podstawowego - 880 kW. Dla zasilania rezerwowego - 360 kW na napięciu 0,4 kV. 7. Grupa przyłączeniowa, - zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej. 8. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 9. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zmiana nie może przekroczyć 15% w stosunku do prognozy przy niezwiększeniu wartości umowy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku - zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej - ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny energii czynnej oraz opłaty handlowej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii. 10. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 11. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego zużycia energii, powiększonych o wartość miesięcznej opłaty handlowej; ceny jednostkowe i opłata handlowa zostaną określone w formularzu ofertowym Wykonawcy. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie opisanym w paragrafie nr 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Data publikacji:

2014/07/09
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/07/09, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/07/09 15:06:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/07/09 15:06:44 nowa pozycja