Zamówienia publiczne

Tytuł: Pytania do przetargu nieograniczonego "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 09.05.2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

znak sprawy: L.Dz. SG/300/V/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie – przekazuje poniżej pytania wniesione w Postępowaniu wraz z odpowiedziami.

 

 

 

Pytanie nr 1.

 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 tys zł , jednocześnie Zamawiający wskazuje iż Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W jaki sposób Wykonawca ma wykazać zdolność innych podmiotów? Czy wystarczy oświadczenie tych podmiotów dotyczących zadań w części których będą uczestniczyły te podmioty? np Czy wystarczy oświadczenie firmy właściciela nośników bilbordowych o tym iż udostępnia swoje zasoby na rzecz Wykonawcy w tym konkretnym postępowaniu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nie dotyczy treści siwz. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz - zadane przez Wykonawcę pytanie nie wyraża wątpliwości w zakresie treści siwz, a de facto stanowi wniosek o poradę prawną.

 

 

Pytanie nr 2.

2. Prosimy o przesłanie mailem kopii protokołu z tego postępowania. ( na podstawie art. 96 ust. 1

p.z.p)

 

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy treści siwz. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 ust.1 ustawy Pzp

Wykonawcy mogą się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz - zadane przez Wykonawcę pytanie nie wyraża wątpliwości w zakresie treści siwz,

 

 

Pytanie nr 3.

3. Dotyczy kampania internetowa typu display billbord - Zamawiający wskazał , iż Wykonawca ma zrealizować kampanię w lokalnych portalach informacyjnych, zamieszczających bieżące informacje z regionu. Jednocześnie Zamawiający nie wskazał liczby portali na której Wykonawca ma za zadanie wykonać kampanię. Prosimy o doprecyzowanie ile portali ma zagwarantować Wykonawca, czy reklama ma ukazywać się też w innych kanałach informacyjnych ( Zamawiający wskazuje taki warunek - czy jest on obligatoryjny?) Kampanie typu billbord z reguły są rozliczane nie poprzez czas ekspozycji ale ilość odsłon.

Prosimy o doprecyzowanie ile odsłon i i na ilu portalach ma zapewnić Wykonawca. Czy Wykonawca ma również zapewnić kreację billbordu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że reklama internetowa typu display ukaże się na minimum trzech portalach. Reklama internetowa ma się ukazać jedynie na portalu, przy czym Zamawiający zakłada, że dany portal dysponuje także innym kanałem informacyjnym, jak np. prasa drukowana lub emisja radiowa. Zamawiający zakłada, że minimalna liczba odsłon to 50000. Zamawiający zakłada, iż po stronie Wykonawcy pozostaje przygotowanie materiałów jak i ich ustawienie i obsługa kampanii.

 

 

Pytanie nr 4.

3. Dotyczy kampania remarketingowa google Ad Words - aby precyzyjnie wycenić to zadanie, Wykonawca powinien znać rzeczywisty ruch na stronie Zamawiającego. Prosimy o informację w tej sprawie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kampania remarketingowa będzie realizowana na nowej stronie internetowej. Dopuszcza się uruchomienie kampanii od września 2014 roku, kiedy to ruch na nowej stronie internetowej będzie wystarczający w celu realizacji kampanii. Zamawiający dodatkowo zakłada, że kampania będzie generowała nie mniej niż 3500 kliknięć.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na obecnej stronie internetowej w okresie 1.02.2014 – 30.04.2014 było ogółem:

 • 16 291 wizyt
 • 10 864 użytkowników
 • 51 635 odsłon.

 

 

Pytanie nr 5.

4. kampania reklamowa w sieci Google, z użyciem systemu Google AdWords, , zakładająca

geotargetowanie oraz zawężenie tematyczne do serwisów muzycznych i kulturalnych. Jakie

słowa kluczowe mają być wzięte pod uwagę w tym zadaniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż po stronie Wykonawcy pozostaje przygotowanie, ustawienie i obsługa kampanii. Zamawiający zakłada, że kreacja, w tym wskazanie słów kluczowych są po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przez Wykonawcę powinno zostać uwzględnionych minimalnie 5 grup reklam, a dla każdej grupy reklam minimalnie 10 słów kluczowych.

 

 

Pytanie nr 6.

5. Dotyczy kampania Cityligt na jaki czas mają być eksponowane citylichty. Czy do zadania

Wykonawcy należy również kreacja.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że ekspozycja citylightów powinna trwać 4 tygodnie. Zamawiający zakłada, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie projektu graficznego, składu oraz przygotowanie do druku.

 

 

Pytanie nr 7.

6. W jaki sposób maja być dystrybuowane gadżety reklamowe na imprezie w dniu 21 czerwca 2014 roku - prosimy o rozszerzenie i doprecyzowanie opisu tego przedsięwzięcia w

zakresie obowiązków Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada konieczność dostarczenia przez Wykonawcę na wskazane miejsce wymienionych gadżetów oraz konieczność rozłożenia ich na otwartej przestrzeni.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca z wykorzystaniem wymienionych gadżetów zaaranżuje przestrzeń otwartą, w taki sposób, aby wyznaczyć przestrzeń dla potencjalnych uczestników wydarzenia w sposób zachęcający do pozostania na tej przestrzeni oraz zachęcający do wzięcia udziału w działaniach organizowanych tego dnia. Ze względu na unikatowy i autorski pomysł dot. działań zaplanowanych na 21 czerwca 2014 roku, szczegółowy scenariusz wydarzeń realizowanych 21 czerwca na Jasnych Błoniach zostanie przedstawiony Wykonawcy po zawarciu umowy.

 

 

Pytanie nr 8.

7.Dotyczy piłki antystresowe? z jakiego materiału mają być wykonane piłki skoro Zamawiający oczekuje dokonania na nich graweru. Grawer wykonuje się głównie na materiałach twardych typu metal.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że piłki zostaną wykonane z poliuretanu.

 

 

Pytanie nr 9.

8. W jaki sposób mają być obrandowane koce . ( jeśli nadruk to ile kolorów)

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż na kocach ma zostać zamieszczony haft o wymiarach 180 mm x 100 mm. Zamawiający zakłada użycie maksymalnie 3 kolorów haftu.

 

 

Pytanie nr 10.

9. Ilu kolorowy ma być nadruk na torbach..

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w przypadku toreb papierowych nadruk ma być jednokolorowy. Zamawiający zakłada w przypadku toreb lnianych użycie maksymalnie 3 kolorów nadruku.

 

 

Pytanie nr 11.

10.Czy na notatnikach w pięciolinie ma być przygotowany nadruk? jeśli tak to gdzie i w ilu

kolorach.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w przypadku produkcji wszystkich gadżetów, na poszczególnych materiałach ma zostać zamieszczony nadruk w postaci logotypu Zamawiającego oraz adresu strony internetowej, a także hasła promocyjnego. Zamawiający wskazuje, że po stronie Wykonawcy znajduje się projekt poszczególnych materiałów, co oznacza, że miejsce nadruku zostanie wskazane w projekcie przez Wykonawcę, a ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie zakłada użycie maksymalnie 3 kolorów nadruku w przypadku notatnika.

 

 

Pytanie nr 12.

11. Z jakiego materiału ma być wykonany wizytownik.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że wizytownik ma być wykonany z metalu.

 

 

Pytanie nr 13.

12. Ilu kolorowy ma być nadruk na ołówkach.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada użycie maksymalnie 3 kolorów nadruku na ołówkach.

 

 

Pytanie nr 14.

13. Dotyczy Ścianka prezentacyjna . Czy Zamawiający dostarczy jakieś materiały wyjściowe (logo, zdjęcia teksty ). Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca ma wykonać 3 odrębne ścianki prezentacyjne z trzema różnymi projektami.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy Wykonawcy logotyp. Zamawiający wskazał, iż wykonanie projektu jest po stronie Wykonawcy. Od zaprojektowanego projektu, ostatecznie zaakceptowanego przez Zamawiającego, zależy jakie elementy dodatkowe zostaną wykorzystane. Zamawiający zakłada, iż Wykonawca będzie w posiadaniu niezbędnych materiałów do produkcji danego projektu. Zamawiający zakłada, iż Wykonawca wykona minimum 1 sztukę ścianki, przy czym zakłada także, iż zostanie zrealizowany 1 projekt graficzny.

 

 

Pytanie nr 15.

14. Dotyczy Rollup- Zamawiający napisał wykonanie trzech projektów graficznych oraz produkcja z wykorzystaniem trzech projektów. jednocześnie Zamawiający wskazał wykonanie 10 szt rollupów. Prosimy o doprecyzowanie ile rollupów będzie z każdym z projektów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada produkcję minimum 10 roll upów i jednocześnie stworzenie 3 projektów graficznych, przy czym Zamawiający zakłada, iż zostaną wyprodukowane:

 • min. 3 roll upy z projektem 1
 • min. 3 roll upy z projektem 2
 • min. 4 roll upy z projektem 3

 

 

Pytanie nr 16.

15. Dotyczy konferencja prasowa- prosimy o odpowiedź na poniższe pytania :

a) ile materiałów prasowych ma przygotować Wykonawca

b) jaka ma być ich objętość. ( informacja potrzebna do wyceny tłumaczeń)

c) jaką formę mają przyjąć

d) Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy zdjęcia potrzebne do prezentacji, czy też

Wykonawca ma je wykonać we własnym zakresie. Ile ewentualnych zdjęć przewiduje

Zamawiający.

e) jaką techniką ma być wykonana prezentacja na konferencję? ( forma prezentacji

multimedialnej z dźwiękiem i obrazem, czy też wystarczy forma PowerPoint.)

f) jaka długa ma być prezentacja.

g) ile dziennikarzy ma zapewnić Wykonawca. Czy tylko z polskich mediów czy również z

zagranicznych. Jeśli tak to z jakich krajów.

h) Jaki ma być scenariusz konferencji, Czy miejsce w którym będzie przeprowadzona

konferencja będzie zabezpieczone w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny ? siedzenia itp.

Czy też zamawiający ma zapewnić to we własnym zakresie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że:

 • zostanie przygotowanych 60 kompletów materiałów prasowych;
 • jeden komplet materiałów prasowych będzie zawierać maksymalnie 30 stron tekstu sformatowanego;
 • na materiały prasowe składać się będą pliki tekstowe, materiały zdjęciowe, ewentualnie pliki audio-video; przygotowane w formie elektronicznej, ewentualnie drukowanej. Zakłada się także konieczność przygotowania prezentacji na potrzeby konferencji;
 • Wykonawca otrzyma do Zamawiającego materiały (zarówno tekstowe jak i zdjęciowe) do dalszego zredagowania i selekcji w celu stworzenia przez Wykonawcę kompleksowych i rzetelnych, informujących w sposób wyczerpujący, materiałów oraz prezentacji;
 • liczba zamieszczonych w prezentacji zdjęć zależna jest od przygotowanego przez Wykonawcę projektu prezentacji, ostatecznie zaakceptowanego przez Zamawiającego;
 • prezentacja ma zawierać zarówno tekst jak i materiał zdjęciowy oraz audio-video; Zamawiający dopuszcza różne formaty, w tym Power Point, Prezi;
 • prezentacja będzie zawierać maksymalnie 25 slajdów;
 • w konferencji udział wziąć powinni dziennikarze z minimum 40 redakcji: lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, niemieckich i skandynawskich (Dania, Szwecja).

Zamawiający wskazał, że zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie scenariusza konferencji i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego. Miejscem konferencji ma być nowa siedziba Filharmonii, w której niezbędny sprzęt techniczny oraz wyposażenie zostaną udostępnione.

 

 

Pytanie nr 17.

16. Dotyczy sesje zdjęciowe- gdzie będą odbywały się sesje. Czy tylko w gmachu nowego

budynku Filharmonii czy też w innych miejscach.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że po stronie Wykonawcy jest przygotowanie sesji, w tym wskazanie optymalnego miejsca realizacji poszczególnych sesji fotograficznych. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że sesja dot. potencjału obiektu oraz fotoreportaż z inauguracji siłą rzeczy odbędą się w nowej siedzibie Filharmonii. Założeniem sesji kreatywnej jest stworzenie zdjęć inscenizowanych, w przypadku których miejsce wykonania może być inne, uprzednio wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 18.

17. Dotyczy zaproszenia eksluzywne - jaka ilość sztuk zaproszeń przypadnie na konkretny projekt.

 

Odpowiedź:

Przy założeniu produkcji minimum 1500 egzemplarzy zaproszeń i maksimum 9 projektów, Zamawiający zakłada, iż na konkretny projekt przypadnie następująca minimalna liczba zaproszeń:

 • projekt 1: 250 egz
 • projekt 2: 125 egz
 • projekt 3: 125 egz
 • projekt 4: 250 egz
 • projekt 5: 125 egz
 • projekt 6: 125 egz
 • projekt 7: 250 egz
 • projekt 8: 125 egz
 • projekt 9: 125 egz

 

 

Pytanie nr 19.

18. Dotyczy folder inauguracyjny - Czy Zamawiający dostarczy informację merytoryczne potrzebne do opracowania treści folderu. Jak wygląda kwestia zdjęć do tego wydawnictwa? Czy Zamawiający ma przygotować je we własnym zakresie. Jaka przypuszczalnie objętość (ilość stron tekstu ) będzie tłumaczona na język niemiecki i angielski.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy treści potrzebne do zredagowania tekstów oraz zdjęcia, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego materiałów. Zamawiający zakłada, iż tekst ma zostać zamieszczony w 3 wersjach językowych, przy czym tekst w języku polskim zamieszczony w pełnej formie, a teksty w języku angielskim i niemieckim mają być streszczeniem najważniejszych informacji zawartych w tekście polskim. Zamawiający wskazuje także, że redakcja tekstów jest po stronie Wykonawcy, zatem objętość tekstów – w tym streszczeń w językach obcych – zostanie ustalona na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego tekstu.

 

 

Pytanie nr 20.

19. Dotyczy repertuar- Jaka przypuszczalnie objętość ( ilość stron tekstu ) będzie tłumaczona na język niemiecki i angielski. Czy Zamawiający dostarczy informację merytoryczne potrzebne do opracowania treści folderu. Jak wygląda kwestia zdjęć do tego wydawnictwa? Czy Zamawiający ma przygotować je we własnym zakresie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy treści potrzebne do zredagowania tekstów oraz zdjęcia, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego materiałów. Zamawiający zakłada, iż tekst ma zostać zamieszczony w 3 wersjach językowych, przy czym tekst w języku polskim zamieszczony w pełnej formie, a teksty w języku angielskim i niemieckim mają być streszczeniem najważniejszych informacji zawartych w tekście polskim. Zamawiający wskazuje także, że redakcja tekstów jest po stronie Wykonawcy, zatem objętość tekstów – w tym streszczeń w językach obcych – zostanie ustalona na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego tekstu.

 

 

Pytanie nr 21.

20. Dotyczy wykonanie sesji zdjęciowej – Jakiej płci i w jakim wieku mają być modele do

zdjęć.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że w sesji kreatywnej pojawią się modele płci męskiej i żeńskiej, w wieku od 26 do 65 lat.

 

 

Pytanie nr 22.

21. Dotyczy spacer wirtualny siedziby – Na jakiej stronie będzie umieszczony spacer . Czy Zamawiający udostępni do niej dostęp. Na jakim systemie CMS jest wykonana strona na której maja zostać zainstalowane panoramy i spacer.

 

Odpowiedź:

Spacer wirtualny zostanie zamieszczony na nowej stronie internetowej Filharmonii, opartej na autorskim systemie zarządzania treścią, nie będącym CMS typu open source. Jest to licencjonowany produkt firmy wykonującej stronę internetową Zamawiającego. Zamawiający zakłada, iż samodzielnie zamieści na swojej stronie internetowej spacer wirtualny zaakceptowany przez Zamawiającego i przekazany przez Wykonawcę.

 

 

Pytanie nr 23.

22. Dotyczy katalog informacyjny – Czy Zamawiający dostarczy informację merytoryczne potrzebne do opracowania treści folderu. Jak wygląda kwestia zdjęć do tego wydawnictwa? Czy Zamawiający ma przygotować je we własnym zakresie. Jaka przypuszczalnie objętość ( ilość stron tekstu ) będzie tłumaczona na język niemiecki i angielski.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy treści potrzebne do zredagowania tekstów oraz zdjęcia, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego materiałów. Zamawiający zakłada, iż tekst ma zostać zamieszczony w 3 wersjach językowych, przy czym tekst w języku polskim zamieszczony w pełnej formie, a teksty w języku angielskim i niemieckim mają być streszczeniem najważniejszych informacji zawartych w tekście polskim. Zamawiający wskazuje także, że redakcja tekstów jest po stronie Wykonawcy, zatem objętość tekstów – w tym streszczeń w językach obcych – zostanie ustalona na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego tekstu.

 

 

Pytanie nr 24.

23. Dotyczy produkcja spotu radiowego – ile scenariuszy ma przygotować Wykonawca?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że zostaną przygotowane minimum 3 scenariusze spotu radiowego przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 25.

24. Dotyczy produkcja spotu audiowizualnego - ile scenariuszy ma przygotować Wykonawca?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że zostaną przygotowane minimum 3 scenariusze spotu audiowizualnego przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 26.

25. Dotyczy produkcja reklamy do prasy drukowanej – jaką ilość tekstu przewiduje Zamawiający.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że wykorzystany w projektach reklam (dot. zarówno reklam emitowanych w mediach ogólnopolskich jak i mediach inspiracyjnych) tekst nie będzie przekraczał liczby 9000 znaków ze spacjami.

 

 

Pytanie nr 27.

26.Edycja reklam w prasie drukowanej – Zamawiający napisał:” Wybór tytułów mediów (w przypadku mediów ogólnopolskich oraz inspiracyjnych) oraz terminów emisji zostanie dokonany na podstawie założeń określonych w strategii marketingowej, o której mowa w pkt 2.” - w jaki sposób Wykonawca na wycenić to zadanie skoro Zamawiający nie wskazuje dokładnej ilości tytułów jak i parametrów wydawniczych ?Ponieważ jedynym kryterium tego postępowania jest cena, prosimy o dokładne wskazanie w ilu tytułach w jakim zakresie mają odbywać się inserty , publikacje ( jaka powierzchnia ) Bez tak podstawowych informacji Wykonawca nie może rzetelnie wycenić tego zadania.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał specyfikacje dot. poszczególnych emisji:

Reklama w mediach ogólnopolskich, specyfikacja techniczna:

 • emisja jednorazowa typu insert (min. do nakładu kierowanego na 4 województwa, max. do całego nakładu);
 • emisja w tygodniku opinii, o nakładzie min. 100 000 egz., mieszczącym się w czołówce zestawienia pod względem sprzedaży;
 • zakłada się przekazanie przez dane wydawnictwo Zamawiającemu określonej liczby egzemplarzy danego numeru z wkładką reklamową lub/i samej wkładki
 • 4/4.

Reklama w mediach inspiracyjnych dystrybuowanych w środkach transportu (pociągi, samoloty, promy), specyfikacja techniczna:

 • min. ¼ strony, max. 1 strona
 • full kolor
 • emisja jednorazowa w 3 różnych tytułach (z uwzględnieniem emisji w poszczególnych edycjach danego numeru).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że

 • Zamawiający zakłada konieczność emisji minimum 35000 egzemplarzy insertu i maksimum 180000 egzemplarzy;
 • format insertowanej wkładki zależny jest od formatu tygodnika, w którym się ukaże. Zamawiający zakłada, iż rozmiar tygodnika będzie zbliżony do wymiarów 21x27 cm. Zamawiający zakłada, że będzie to wkładka z dwustronnym nadrukiem w pełnym kolorze, minimum składająca się z dwóch stron, przy czym waga 1 wkładki insertowanej nie przekroczy 20 gr.;
 • przez sformułowanie „media inspiracyjne” Zamawiający rozumie te media, których zawartość w głównej mierze skupia się na treściach niecodziennych, niebieżących, a unikalnych i stanowiących inspirację dla czytelnika, będącą zachęceniem do poznawania i doświadczania nowych rzeczy. Tym samym jako naturalne miejsce dystrybucji tego rodzaju pism, Zamawiający wskazuje środki transportu, gdzie spotyka się czytelnika „inspirującego” i zainteresowanego treściami związanymi z podróżowaniem, sztuką, kulturą etc.;
 • zamawiający zakłada, że w prasie drukowanej ukażą się:
  • jedna emisja reklamy typu insert – jeden numer tygodnika opinii (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
  • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 1 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
  • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 2 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
  • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 3 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru).

 

 

Pytanie nr 28.

27. Dotyczy Przygotowanie listy dystrybucyjnej

Przygotowanie na potrzeby Zamawiającego bazy teleadresowej z listą podmiotów, do których zostaną rozesłane przez Zamawiającego trwałe efekty w/w działań. Co Zamawiający rozumie przez ten zapis. Prosimy o doprecyzowanie tego elementu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że lista dystrybucyjna będzie zawierać minimum 350 rekordów, z informacjami dot. pełnej nazwy i danych teleadresowych podmiotów, działających na terenie województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych, których działalność związana jest z obszarami działalności Zamawiającego, takich jak instytucje publiczne i prywatne muzyczne, edukacyjne i kulturalne, agencje eventowe, agencje koncertowe, podmioty organizujące konferencje i szkolenia.

 

 

Pytanie nr 29.

Dot. 6.16 Bardzo proszę o informację, kto jest posiadaczem praw autorskich do zdjęć historycznych dot. dawnego Domu Koncertowego – Konzerthaus i gidzie można ubiegać się o licencję na ich publikację.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż ustalenie przedmiotowych kwestii leży po stronie Wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 30.

Dot. 6.18 Ile w sumie ma być emisji reklamy drukowanej oraz insertu w okresie 5-12.2014? O ile terminy są elastyczne to ilość emisji znacznie wpływa na cenę.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że w prasie drukowanej ukażą się:

 • jedna emisja reklamy typu insert – jeden numer tygodnika opinii (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
 • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 1 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
 • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 2 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru),
 • jedna emisja reklamy typu ogłoszenie – jeden numer prasy inspiracyjnej 3 tytuł (z uwzględnieniem mutacji danego numeru).

 

 

Pytanie nr 31.

Dot. 6.2 Co rozumieją Państwo przez „aranżacje przestrzeni”? Czy transport i rozstawienie ścianki reklamowej łukowej (opisanej w pkt. 6.4.) jest wystarczające, czy oczekują Państwo innej aranżacji? Jeśli tak, bardzo proszę o sprecyzowanie o jaka aranżację chodzi.

 

Odpowiedź:

Przez „aranżację przestrzeni” Zamawiający rozumie działanie będące wynikiem dystrybucji i wykorzystania wymienionych gadżetów, tj. piłeczek antystresowych i koców, na otwartej przestrzeni, w taki sposób, aby wyznaczyć przestrzeń dla potencjalnych uczestników wydarzenia w sposób zachęcający do pozostania na tej przestrzeni oraz zachęcający do wzięcia udziału w działaniach organizowanych tego dnia. Zamawiający zakłada konieczność dostarczenia na wskazane miejsce wymienionych gadżetów oraz konieczność rozłożenia ich na otwartej przestrzeni. Zamawiający nie zakłada konieczności aranżacji przestrzeni za pomocą innych elementów trwałych wymienionych w SIWS, takich jak ścianka reklamowa. Ze względu na unikatowy i autorski pomysł dot. działań zaplanowanych na 21 czerwca 2014 roku, szczegółowy scenariusz wydarzeń realizowanych 21 czerwca na Jasnych Błoniach zostanie przedstawiony Wykonawcy po zawarciu umowy.

 

 

Pytanie nr 32.

Dot. 6.11 Czy Państwo dostarczą nam treści potrzebne do zredagowania tej książki, czy powinniśmy uwzględnić prace osoby, która będzie tam na miejscu i zrobi research?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy treści potrzebne do zredagowania tekstów, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego materiałów.

 

 

Pytanie nr 33.

Dot. 6.18 Jakiej wielkości tj. ilość sztuk powinien być insert? Czy 100.000 egzemplarzy?

Jak powinna wyglądać insertowana wkładka? Jaki powinna mieć format? Czy powinna być dwustronna?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada konieczność emisji minimum 35000 egzemplarzy insertu i maksimum 180000 egzemplarzy.

Format insertowanej wkładki zależny jest od formatu tygodnika, w którym się ukaże. Zamawiający zakłada, iż rozmiar tygodnika będzie zbliżony do wymiarów 21x27 cm. Zamawiający zakłada, że będzie to wkładka z dwustronnym nadrukiem w pełnym kolorze, minimum składająca się z dwóch stron, przy czym waga 1 wkładki insertowanej nie przekroczy 20 gr.

 

 

Pytanie nr 34.

Dot. 6.18 Co rozumieją Państwo przez „media inspiracyjne”?

 

Odpowiedź:

Przez sformułowanie „media inspiracyjne” Zamawiający rozumie te media, których zawartość w głównej mierze skupia się na treściach niecodziennych, niebieżących, a unikalnych i stanowiących inspirację dla czytelnika, będącą zachęceniem do poznawania i doświadczania nowych rzeczy. Tym samym jako naturalne miejsce dystrybucji tego rodzaju pism, Zamawiający wskazuje środki transportu, gdzie spotyka się czytelnika „inspirującego” i zainteresowanego treściami związanymi z podróżowaniem, sztuką, kulturą etc.

 

 

Pytanie nr 35.

Dot. 6.19 Jak obszerna ma być baza teleadresowa? Ile powinna zawierać rekordów? Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować przy tworzeniu tej bazy?

 

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że lista dystrybucyjna będzie zawierać minimum 350 rekordów, z informacjami dot. pełnej nazwy i danych teleadresowych podmiotów, działających na terenie województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych, których działalność związana jest z obszarami działalności Zamawiającego, takich jak instytucje publiczne i prywatne muzyczne, edukacyjne i kulturalne, agencje eventowe, agencje koncertowe, podmioty organizujące konferencje i szkolenia.

Data publikacji:

2014/05/09
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/09, odpowiedzialny/a: Anna Tuderek, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/09 19:32:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/09 19:32:36 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/05/09 19:30:30 nowa pozycja