Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Zakup i dostawa akcesoriów muzycznych
Numer ogłoszenia: 362634 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawa akcesoriów muzycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakup i dostawa akcesoriów muzycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz.II SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.32.00.00-7, 37.32.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - w przypadku składania oferty na część 1: co najmniej jedną dostawę akcesoriów muzycznych o wartości minimum 25 000 zł brutto każda; - w przypadku składania oferty na część 2: co najmniej jedną dostawę akcesoriów muzycznych o wartości co najmniej 5 000 zł brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - w przypadku składania oferty na część 1: 25 000 zł; - w przypadku składania ofert na część 2: 5 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Termin realizacji - 30
 • 3 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy (stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ) w zakresie opisanym w §11

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Akcesoria muzyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Stojaki do trąbek firmy Konig&Meyer lub równoważne - 3 sztuki; 2. Stojaki do puzonów tenorowych firmy Konig&Meyer lub równoważne - 6 sztuk; 3. Stojaki do puzonów basowych firmy Konig&Meyer lub równoważne - 2 sztuki 4. Nasady/stożki do stojaka do klarnetów /model 15224-000-55/ firmy Konig&Meyer lub równoważne - 6 sztuk; 5. Nasady/stożki firmy Konig&Meyer do stojaka do obojów do mocowania na krzyżakowej podstawie /model 17738-005-55 / lub równoważne - 4 sztuki; 6. Nasady/stożki do stojaka do rożka angielskiego firmy Konig&Meyer - 2 sztuki do mocowania na krzyżakowej podstawie /model 17731-005-55/ lub równoważne; 7. Krzyżakowa podstawa do mocowania stojaków na klarnety i oboje - Konig&Meyer /model 17710-005-55/ lub równoważna - 6 sztuk; 8. Podstawki pod nóżkę wiolonczelową z mocowaniem do dwóch nóg krzesła firmy Bentota lub równoważne - 12 sztuk; 9. Statyw na fagot firmy Herkules lub równoważny - 4 sztuki; 10. Profesjonalne zatyczki do uszu zaprojektowane specjalnie do tłumienia sygnału muzycznego - 70 kpl; 11. Tłumik do puzonu basowego JO-Ral straight - Copper Bottom Bass Trombone Mute TRB4C lub równoważny- 1 sztuka; 12. Pulpity do nut- składane firmy Konig&Meyer (model Robby 10041) lub równoważne- 60 sztuk; 13. Stojak do klarnetu basowego firmy Konig&Meyer (model 150/1 ) lub równoważny - 1 sztuka 14. Stojak na kotrabas firmy Herkules lub równoważny - 6 sztuk; 15. Stojak na kontrafagot firmy Konig&Meyer (model 158045) lub równoważny - 1 sztuka; 16. System naścienny typu space wall na odwieszanie instrumentów firmy Konig&Meyer lub równoważny- 7 sztuk; 17. Wieszak na flet firmy Konig&Meyer lub równoważny - 4 sztuki; 18. Wieszak na trąbkę firmy Konig&Meyer lub równoważny - 6 sztuk; 19. Wieszak na skrzypce firmy Konig&Meyer lub równoważny - 40 sztuk; 20. Wieszak na puzon firmy Konig&Meyer lub równoważny - 3 sztuki; 21. Wieszak na saksofon firmy Konig&Meyer lub równoważny - 2 sztuki; 22. Wieszak na czynele firmy Konig&Meyer lub równoważny - 2 sztuki; 23. Wieszak na gitarę firmy Konig&Meyer lub równoważny- 2 sztuki; 24. Wieszak na klarnet firmy Konig&Meyer lub równoważny - 5 sztuk; 25. Wieszak na obój firmy Konig&Meyer lub równoważny - 4 sztuki; 26. Smyczek do kontrabasu - model mistrzowski: Dolling, Pfretzschner, Dorfler- lub równoważny- 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.32.00.00-7, 37.32.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Termin realizacji - 30
  • 3. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Akcesoria muzyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Fasonierka dla oboju z 3 fasonami kat 1-16000 Reeds n Stuff lub równoważna; 2. Przedhebel podwójny dla oboju 1-12000D Reeds n Stuff- lub równoważny -1 sztuka; 3. Twardościomierz analogowy -14100 Reeds n Stuff lub równoważny - 1 sztuka; 4. Heblarka zewnętrzna do wyrobu stroików obojowych. Reeds n Stuff Model Koch (22) lub równoważny - 1 sztuka; 5. Maszyna wstępna do drzewek fagotowych-12000 Reeds n Stuff lub równoważny - 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.32.00.00-7, 37.32.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Termin realizacji - 30
  • 3. Gwarancja - 10

 

Załączniki:

Data publikacji:

2014/10/31
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/10/31, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/10/31 15:33:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/10/31 15:33:43 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/10/31 15:33:15 nowa pozycja