Zamówienia publiczne

Tytuł: Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 30 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 07 listopada 2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych”, znak sprawy: SG/755/X/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

INFORMACJA

 

            Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści treści siwz.

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy w zakresie postanowienia § 10 ust. 1.

Obecna jego treść:

 1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy na okres (uzupełnienie zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę) …. (co najmniej 36) miesięcy.

zostaje zmieniona w następujący sposób:

 1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy na okres (uzupełnienie zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę) …. (co najmniej 24) miesięcy.
 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. formularza ofertowego.

Dotychczasowe brzmienie powyższego załącznika zostało zastąpione ujednoliconą wersją/wzorem załącznika. Ujednolicona treść Załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. Dotychczasowy termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 13.11.2014r. Godzina składania oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

 

 1. W związku z powyższym zmianie ulega rozdział XVI pkt 26 SIWZ. Obecna jego treść:
  1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

 

Oferta na Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

NIE OTWIERAĆ  przed dniem   12.11.2014    r., godz. 10.00

zostaje zmieniona w następujący sposób:

„Oferta na Zakup i dostawę akcesoriów muzycznych dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

NIE OTWIERAĆ  przed dniem   13.11.2014    r., godz. 10.00

 

 1.  Zmianie ulega rozdział XVII pkt 1 SIWZ. Obecna jego treść:
 2. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 12.11.2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, sekretariat (poziom IV).

 

zostaje zmieniona w następujący sposób:

 1. „Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 13.11.2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, sekretariat (poziom IV).

 

Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP  w dniu 31.10.2014r.

Załącznik:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.


  

Załączniki:

Data publikacji:

2014/11/07
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/11/07, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/11/07 13:44:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/11/07 13:44:45 nowa pozycja