Zamówienia publiczne

Tytuł: Szczecin: wykonanie i dostawa jednej sztuki instrumentu - fagot Walter Model solistyczny,27 klap

Zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie; tel. 0-91-422-00-79; faks 0-91-422-05-89

Wartość przetargu:

117 000,00 PLN (bez VAT)

Treść ogłoszenia:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie i dostawa jednej sztuki instrumentu - fagot Walter Model solistyczny,27 klap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie i dostawa jednej sztuki instrumentu - fagot Walter Model solistyczny Gentleman ,27 klap, 13 rolek -instrument wykonany ręcznie, specjalny projekt czary instrumentu dla uzyskania wyjątkowej projekcji instrumentu na sali koncertowej, specjalny projekt kolanka ze stopu złota, srebra i metali nieszlachetnych dla uzyskania stałej barwy i intonacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1, 37.80.00.00-6.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiany instrument jest rękodziełem artystycznym o indywidualnych cechach, wykonywany ręcznie przez wykwalifikowanych rzemieślników. Ze względu na złożoność instrumentu- użycie materiałów naturalnych, oraz wpływ nawet najmniejszej zmiany w jego konstrukcji na wydawany dźwięk uznać należy, że niemożliwym jest, aby akustyka dwóch lub więcej instrumentów była identyczna. Powyższe powoduje, że walory akustyczne są unikalne i wyjątkowe.

Wyboru instrumentu dokonano w oparciu o szczególną i dogodną dla muzyka akustykę konkretnego instrumentu, mając na względzie charakterystykę całej orkiestry symfonicznej.

Ze względu na indywidualny charakter zamawianego instrumentu oraz jego właściwości, tylko jeden Wykonawca specjalizujący się w wytwarzaniu tego typu instrumentów, jest w stanie zrealizować zamówienie.

Data publikacji:

2013/11/28

Wynik postępowania:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • RUDOLF WALTER, Bosh-Str. 18, D-74385 Pleidelsheim, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117 000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25 735,00

  • Oferta z najniższą ceną: 25 735,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25 735,00

  • Waluta: EUR.

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2013/11/28, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2013/11/28 11:56:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2013/11/28 11:56:23 nowa pozycja