Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 14 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Szczecinie:.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Radisson Blu Hotel Szczecin, Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22222,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 20296,30
• Oferta z najniższą ceną: 20296,30 / Oferta z najwyższą ceną: 20296,30
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający wszczął i już przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi hotelowe związane z inauguracją nowego budynku Filharmonii w Szczecinie, które prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego:NG/600/XI/db/2013 - wszczęte dnia 02 grudnia 2013 r., unieważnione dnia 10 grudnia 2013 r. ze względu na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta;NG/611/XII/db/2013 - wszczęte dnia 11 grudnia 2013 r., unieważnione dnia 16 grudnia 2013 r. ze względu na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.Mając powyższe na uwadze, uznać można, że zachodzą przesłanki do zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli udzielenia zamówienia z wolnej ręki.Jak wskazała KIO w uchwale z dnia 30 grudnia 2011 r. (sygn. akt KIO/KD 107/11) przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p. wyraźnie wskazuje na wolę ustawodawcy, który zezwala na zastosowanie trybu niekonkurencyjnego jedynie w sytuacji, w której w ramach wcześniejszych postępowań nie doszło do udzielenia zamówienia, przy zachowaniu bezwarunkowej tożsamości istotnych warunków zamówienia.W związku z tym, spełnione zostały wszystkie przesłanki wskazane w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a podjęte przez zamawiającego działania zmierzające do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki uznać będzie można za prawidłowe i w granicach przepisów ustawy Pzp.

Data publikacji:

2014/01/30
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/01/30, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/01/30 16:03:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/01/30 16:03:47 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/01/30 15:56:50 nowa pozycja