Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Zakup i dostawę instrumentów muzycznych" w zakresie Zadania nr 4

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 29 października 2014r.

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę instrumentów muzycznych”, znak sprawy: L.Dz.SG/742/X/2014, dalej jako „Postępowanie”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu Postępowania w zakresie części nr 4.

 

Zamawiający – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą w Szczecinieprzy ul. Małopolskiej 48, działając zgodnie z  przepisem artykułu 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) - unieważnia przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w zakresie części nr 4.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W niniejszym Postępowaniu na część nr 4 złożono tylko jedną ofertę z ceną 60 885,00 brutto. Na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 23 925,00 brutto. Cena złożonej oferty na część nr 4- przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 4. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia w zakresie części nr 4 do ceny zaoferowanej w złożonej ofercie. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.W konsekwencji Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Data publikacji:

2014/10/29
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/10/29, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/10/29 17:20:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/10/29 17:20:32 nowa pozycja