Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę instrumentów - 2009 (zadanie nr 4)

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 23 czerwiec 2009 r.Ogłoszenie o wyniku

Dotyczy: wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: “DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII IM. M. KARŁOWICZA W SZCZECINIE-2009”


W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta:

Zadanie nr 4
Na podstawie artykułu 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych został wybrany Wykonawca, który złożył kolejną ofertę na powyższe zadanie: Brass Point Nell Nowicka Henglewska, ul. Grodkowska 17, 60-175 Poznań

Informujemy, że na Zadanie 4 wpłynęły 2 oferty od firm:

1.Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe RAGTIME, adres: ul. 1-Maja 19, 45-068 Opole.
W dn. 19.06.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo, w którym przedsiębiorstwo uchyla się od podpisania umowy na wykonanie Zadania 4. Stąd zastosowanie art. 94 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Brass Point Nell Nowicka Henglewska, ul. Grodkowska 17, 60-175 PoznańWykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zapisami Działu VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, ze zm.)Dziękujemy za udział w przetargu

Data publikacji:

2009/06/23
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2009/06/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Oryl, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2009/06/23 15:11:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2009/06/23 15:11:36 nowa pozycja