Zamówienia publiczne

Tytuł: Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usłu hotelarskich na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza"


 

 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 

Pl. Armii Krajowej 1

70 – 455 Szczecin

 

tel. /91/422 12 51

faks /91/422 05 89

www.filharmonia.szczecin.pl

 

REGON: 000280488, NIP: 8510311973

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy L.dz. NG/611/XII/db/2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Tryb:

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Świadczenie usług hotelarskich

na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV: 55100000 – 1 – usługi hotelarskie

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Szczecinie:

 

 1. Zadanie nr 1

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalny standard):

 1. Każdy nocleg, zamawiany w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oznacza dobę hotelową. Doba hotelowa na potrzeby niniejszego postępowania obejmuje okres co najmniej od godz. 14:00 w dniu zakwaterowania do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Termin świadczenia usługi: od dnia 01 września 2014 r. do dnia 13 września 2014 r., zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 3. Ilość zamawianych dób hotelowych: Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu maksymalnie do 24 dób hotelowych.
 4. Zakres terytorialny świadczenia usługi: Szczecin.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu noclegi w hotelach znajdujących się na terenie Szczecina, w odległości wynoszącej maksymalnie 2 km liczonej w linii prostej (jako promień okręgu) od zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki.
 6. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane hotele posiadały standard co najmniej 4-gwiazdkowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do rezerwacji noclegów zgodnie ze składanymi zamówieniami, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, wyposażonych w łazienkę oraz bezpłatne WiFi, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania jednej osoby w pokoju dwuosobowym przeznaczonym do pojedynczego wykorzystania, przy czym cena takiego noclegu dla Zamawiającego będzie równa cenie noclegu w pokoju jednoosobowym.
 9. Zamawiający wymaga, aby w cenę każdego noclegu było wliczone śniadanie.
 10. Zamawiający wymaga, aby dla każdego pokoju zagwarantowane było bezpłatne miejsce parkingowe.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacji, jeśli dany hotel przydziela taki numer.
 12. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz noclegu i śniadania) poniesionych przez osoby skierowane przez Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe należności winna uiścić osoba korzystająca z noclegu - do przestrzegania tej zasady jest zobowiązany Wykonawca.

 

 1. Zadanie nr 2

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (minimalny standard):

 1. Każdy nocleg, zamawiany w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oznacza dobę hotelową. Doba hotelowa na potrzeby niniejszego postępowania obejmuje okres co najmniej od godz. 14:00 w dniu zakwaterowania do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Termin świadczenia usługi: od dnia 04 września 2014 r. do dnia 08 września 2014 r., zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 3. Ilość zamawianych dób hotelowych: Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu maksymalnie do 24 dób hotelowych.
 4. Zakres terytorialny świadczenia usługi: Szczecin.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu noclegi w hotelach znajdujących się na terenie Szczecina, w odległości wynoszącej maksymalnie 2 km liczonej w linii prostej (jako promień okręgu) od zbiegu ulic Małopolskiej i Matejki.
 6. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane hotele posiadały standard co najmniej 3-gwiazdkowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do rezerwacji noclegów zgodnie ze składanymi zamówieniami, w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, wyposażonych w łazienkę oraz bezpłatne WiFi, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania jednej osoby w pokoju dwuosobowym przeznaczonym do pojedynczego wykorzystania, przy czym cena takiego noclegu dla Zamawiającego będzie równa cenie noclegu w pokoju jednoosobowym.
 9. Zamawiający wymaga, aby w cenę każdego noclegu było wliczone śniadanie.
 10. Zamawiający wymaga, aby dla każdego pokoju zagwarantowane było bezpłatne miejsce parkingowe.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia dokonania rezerwacji wraz z numerem rezerwacji, jeśli dany hotel przydziela taki numer.
 12. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz noclegu i śniadania) poniesionych przez osoby skierowane przez Zamawiającego. Wszelkie dodatkowe należności winna uiścić osoba korzystająca z noclegu - do przestrzegania tej zasady jest zobowiązany Wykonawca.

 

 

 

III. Opis części zamówienia

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na następujące części:

 1. Zadanie nr 1:świadczenie usługi hotelarskiej w hotelu o standardzie co najmniej 4*
 2. Zadanie nr 2: świadczenie usługi hotelarskiej w hotelu o standardzie co najmniej 3*

 

Wykonawca może złożyć ofertę na obie części przedmiotowego zamówienia.

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

 1. Termin realizacji zamówieniadla zadania nr 1: 1 – 13 września 2014 r.
 2. Termin realizacji zamówieniadla zadania nr 2: 4 – 8 września 2014 r.
 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia oraz termin jego realizacji zarówno dla zadania nr 1, jak i dla zadania nr 2 określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz zestawienie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

 

 

V. Informacja o podwykonawcach

 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – załącznik nr 2.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

 

 

 

 

VI. Umowa ramowa

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

VII. Zamówienie uzupełniające

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

VIII. Oferta wariantowa

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lubdokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 4. w zakresie warunku posiadaniauprawnień do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

 1. w zakresie warunku posiadaniawiedzy i doświadczenia – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 2. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 3. w zakresie warunku dysponowania odpowiednimi osobami  zdolnymi do realizacji zamówienia – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 4. w zakresie warunku posiadaniaodpowiedniego potencjału ekonomicznego i finansowego – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy m.in. w celu oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

 

 

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą cenową – załącznik nr 1.
 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2 (prosimy wskazać nr zadania, którego dotyczy informacja).
 3. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają
  z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (np. KRS lub CEIDG) do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 (prosimy wskazać nr zadania, którego dotyczy oświadczenie).
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 (prosimy wskazać nr zadania, którego dotyczy oświadczenie).
 6. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. (załącznik nr 5).

 

 1. W przypadku konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej dokumenty wskazane w pkt 5 powyżej,każdy z uczestników konsorcjum lub każdy ze wspólników spółki cywilnej składa osobno.
 2. Wykonawcy zagraniczni składają dokumentu wyszczególnione w niniejszym rozdziale SIWZ.
 3. Zamawiający nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT w UE, w związku z czym Wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium RP, a są zarejestrowani jako płatnik podatku VAT w Polsce, powinni w ofercie naliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

 

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

 

 

1.    Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp – dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

3.    W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231) –  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.    Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

 

Tryb udzielania wyjaśnień sprawach dotyczących SIWZ:

1.   Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytaniena piśmie,
na faks (91) 422 05 89 lub na adres poczty elektronicznej d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl

2.   Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.   Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

4.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Danuta Burdzińska

faks (91) 422 05 89

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

 

 

 

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 

 

 1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

 

 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

XV. Termin związania ofertą

 

 

1.   Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 2. Ofertę należy złożyćw formie pisemnej.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką
   i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
 6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginałlub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione).
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna lub inne).
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 7.
 10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące:
 12. stron umowy,
 13. czasu trwania,
 14. solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego.
 15. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.
 16. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym
  w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 17. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.
 18. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy.
 19. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W myśl § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale X ust. 5 SIWZ i którebędą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności Wykonawcę.
 20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na podstawie których Wykonawca wskazuje spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale X SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 21. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 22. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
  w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 23. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 24. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, czyniąc dopisek nie dotyczy”opatrzony podpisem osoby uprawnionej.
 25. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 24 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.
 26. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 27. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
  w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 28. Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
 29. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

 

Oferta na „Świadczenie usług hotelarskich na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.12.2013 r., godz. 10.00

 

 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 16-12-2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, sala nr  2043.
 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego
  w SIWZ terminu składania ofert.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej.

 

 

 

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

 

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, w sali nr 2042 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

 

 

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

 

 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
 2. Cenę oferty Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
 3. W cenę Wykonawcy powinni wliczyć wszystkie świadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji.
 4. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
 5. Oferta z błędnie naliczonym podatkiem VAT zostanie odrzucona. Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 7. oczywiste omyłki pisarskie,
 8. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 9. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy).

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy).
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy).

 

 

 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert

 

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

 

100% cena

 

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana dla danego zadania według wzoru:

 

C min

P = ────────────── X 100

C n

 

P – ilość punktów badanej oferty w ramach danego zadania

C min – najniższa cena spośród oferowanych w ramach danego zadania

C n – cena badanej oferty w ramach danego zadania

 

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w ramach danego zadania, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

 

1.   Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
 2. czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również
  w niniejszej SIWZ, i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2.   Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale XI SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia
 i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

 1. widoczna mylna pisownia wyrazu,
 2. ewidentny błąd gramatyczny,
 3. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 4. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbą.

4.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek takich jak:

 1. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
 3. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

5.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

6.   O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 5, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7.   W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

8.   Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

9.   Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

 

 

 

XXII. Aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

 

 

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

oraz zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.   Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

 

 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający

 

 

 1. Zamawiający do niniejszej Specyfikacji dołączył wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6  do SIWZ.
 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany umowy zostały przez Zamawiającego i uwzględnione we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

 

 

 

 

XXVI. Środki ochrony prawnej

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych
w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

 

 

 

Załącznik nr 1 –          Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –          Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 –          Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 –          Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 –          Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6  –         Wzór umowy

Załącznik nr 7  -         Zestawienie terminów, ilości usług hotelowych

 

 

 

 

Zatwierdził w dniu  10 grudnia 2013r.

      

Imię i nazwisko Kierownika Zamawiającego

 

 

DOROTA SERWA

 

Załączniki:

Data publikacji:

2013/12/11
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2013/12/11, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2013/12/11 14:06:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2013/12/11 14:06:44 nowa pozycja