Zamówienia publiczne

Tytuł: Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu na udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 20-06-2014

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (Nr sprawy SG/362/V/14)

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm.), przekazujemy Państwu zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami.

 

 

Proszę o informację, czy Zamawiający zakwalifikował usługę jako jednorodną, wymagającą przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie przetargowej jednorodnej stawki podatku VAT w wielkości określonej dla usługi wiodącej w tym przypadku w wysokości 23% - dla sprzątania wewnętrznego, czy też Wykonawca – przyjmując, że usługi są samodzielne - powinien przyjąć osobny podatek VAT 8% na tereny zewnętrzne i 23% na tereny wewnętrzne?

 

Odpowiedź:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z odesłaniem art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), porównywane ceny są cenami brutto. Z uwagi na powyższą okoliczność Zamawiający nie powinien badać i dociekać stawek podatku VAT zastosowanych przez Wykonawcę. Zamawiający nie jest organem podatkowym uprawnionym do rozstrzygania wątpliwości powstałych na gruncie stosowania właściwych przepisów podatkowych. Przyjmując za punkt wyjścia porównywane w trakcie postępowania (i płacone w trakcie realizacji umowy) ceny brutto, ryzykiem wykonawców, zarówno w odniesieniu do rzeczywistych stawek podatku VAT, które będzie musiał zastosować i odprowadzić od uzyskanej ceny, jak i ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej, jest przyjęcie odpowiednich stawek podatku VAT, natomiast dla zamawiającego jest to okoliczność zupełnie relewantna.

 

Dotyczy pkt 2 Załącznika nr 7 do SIWZ: Proszę o podanie całościowej powierzchni użytkowej (w m2), z podziałem na rodzaj pokrycia podłogi (posadzka drewniana/wykładzina dywanowa/płytki ceramiczne i in.), każdej ze stref opisanych w punktach od A do E

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż w Załączniku nr 4 do OPZ znajduje się szczegółowy wykaz powierzchni użytkowej z podziałem na rodzaj pokrycia podłogi wraz z metrażem.

 

Dotyczy pkt 2A Załącznika nr 7 do SIWZ: Proszę o informację, jaką metodę czyszczenia foteli Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o odkurzanie foteli?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje skutecznego czyszczenia foteli (w tym odkurzania, oraz doczyszczenia zabrudzeń w miarę potrzeb)  zgodne z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy.

 

Dotyczy pkt 2A Załącznika nr 7 do SIWZ: Proszę o informację, jakiej technologii czyszczenia posadzek z drewna olejowanego wymaga Zamawiający? Czy jest to olejowanie? Ponadto proszę o udostępnienie karty technologii posadzek drewnianych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czyszczenia posadzek z drewna olejowanego zgodnie z technologią czyszczenia i konserwacji powierzchni parkietowych olejowanych.

 

Dotyczy pkt 2A Załącznika nr 7 do SIWZ: Czy do mycia lamp i opraw niezbędne jest zdejmowanie opraw? Jeśli tak, proszę o informację, która ze stron – wykonawca czy Zamawiający – odpowiada za ich ściągnięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zdejmowania opraw w trakcie ich czyszczenia.

 

Dotyczy pkt 2B Załącznika nr 7 do SIWZ: Proszę o udostępnienie kart technologii podłóg, w szczególności płytek Huguet.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia instrukcję nabłyszczania i konserwacji płytek Huguet.

 

Proszę o podanie ilości pracowników Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Odpowiedź:

Zamawiający zatrudnia około 100 osób orkiestry i 30 osób administracji.

 

Proszę o podanie przewidywanej (szacunkowej) dziennej liczby osób odwiedzających Filharmonię.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż sala symfoniczna zaprojektowana jest na 960 osób, sala kameralna na 196. Szacowana częstotliwość wydarzeń została określona w treści SIWZ.

 

Proszę o informację, która ze stron - wykonawca czy Zamawiający - odpowiada za zakup papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie?

Odpowiedź:

Za zakup papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie odpowiada Zamawiający.

 

Proszę o potwierdzenie, że do obowiązków wykonawcy nie należy mycie okien.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków wykonawcy nie należy mycie okien.

 

Proszę o udostępnienie grafiku koncertów i wydarzeń przewidzianych na rok 2014 i 2015. Jeśli na tę chwilę Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem, proszę o przesłanie orientacyjnego harmonogramu wydarzeń (np. przewidywana ilość wydarzeń na miesiąc).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał orientacyjny harmonogram wydarzeń w Załączniku nr 7 do SIWZ pkt 2A i 2A2.

 

Proszę o informację, czy uczestnictwo w wizji lokalnej, która wyznaczona została na dzień 20 czerwca br. jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym?  Czy wykonawcy nie będący na oględzinach będą w stanie z należytą dokładnością skalkulować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest warunkiem udziału w postępowaniu i nieobecność Wykonawcy nie będzie w żaden sposób negatywnie wpływać na jego pozycję względem innych Wykonawców. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z normą wyrażoną w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Jednakże, w celu lepszego zobrazowania miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zdecydował się zorganizować wizję lokalną.

 

 

Dorota Serwa

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

Data publikacji:

2014/06/20
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/06/20, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/06/20 16:34:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/06/20 16:34:53 nowa pozycja