Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej
Numer ogłoszenia: 228906 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej. Przedmiot zamówienia ma spełniać poniższe wymagania: Fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej - specyfikacja fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej, wykonany w technologii tradycyjnej przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości - 80% prac wykonanych ręcznie wykończenie - kolor czarny z połyskiem, lakier poliestrowy, polerowany ręczne, efekt lustra wymiary: długość w przedziale - 270 cm - 290 cm szerokość w przedziale -150 cm - 170 cm wysokość w przedziale -100 cm - 104 cm waga: 450 kg - 550 kg korpus: wykonany z wielowarstwowo klejonego sezonowanego drewna szkielet - belkowanie wykonane z sezonowanego litego drewna świerku kolektor brzmienia - żeliwny dzwon mocowany do korpusu w rejestrze wiolinowym zapewniający stałą pozycję ramy żeliwnej listwa Pulsatora - element stabilizujący konstrukcję szkieletu fortepianu zapobiegająca zmianom pozycji poprzecznej rozpory korpusu - w wyniku zwiększona stabilność stroju i odporność na zmiany klimatyczne strojnica - wykonana z warstw twardego drewna o symetrycznym układzie słojów, klejonych przemiennie pod kątem 45 i 90 stopni płyta rezonansowa - sezonowane drewno świerku wysokogórskiego o gęstości 10 słojów na cm, malejąca ku krańcom grubość - wyprężenie - efekt membrany ożebrowanie płyty rezonansowej - sezonowane lite drewno świerkowe mostki - wiolinowy i basowy jako jeden element - klejone z pionowo ułożonych warstw drewna twardego klonu o poziomym przebiegu słojów, pokryte nakładką klonową naciąg strun - krzyżowy struny - wiolinowe: najwyższej jakości drutu stalowy struny- basowe: rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi system Duplex Scala - 53 dźwięki duplex tylny ( od gis małego do c5 ) - w tym 35 dźwięków również z duplexem przednim ( od d2 do c5 ) rama żeliwna - odlana metodą próżniową z żeliwa szarego o specjalnej recepturze, szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złoty kołki stroikowe - hartowana, nierdzewna stal, niklowane główki mechanizm - konstrukcja własna - belki konstrukcji ramy mechaniki mosiężne wypełnione twardym drewnem - brak elementów z tworzyw sztucznych młotki - rdzeń z białego buku, twardy najwyższej jakości naturalny filc, na krańcach nitowany do rdzenia, poddany procesowi kompresji dla zachowania stałego kształtu oraz impregnowany w celu zabezpieczenia przeciw wilgoci i insektom tłumik - główki z litego drewna klonu, lakierowane na czarno z połyskiem - filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości - impregnowany klawiatura: 88 do 97 klawiszy z pełnego drewna świerku - indywidualnie wyważane ciężarkami ołowianymi pokrycie klawiszy: białe - imitacja kości słoniowej czarne - drewno hebanowe utwardzone żywicą syntetyczną stół klawiatury - rama: biały buk - wypełnienie: deski świerkowe z wstawkami z czerwonego buku, ułożone poprzecznie, nie klejone pokrywa - klapa wykonana z płyty stolarskiej z drewna topoli, profilowane wykończenie krawędzi, trzy pozycje otwarcia, zabezpieczenie otwarcia zamek klapy i pokrywy klawiatury pulpit z drewna topoli - pięć pozycji ustawienia 3 pedały odlane z mosiądzu, polerowane - centralny pedał: sostenuto nogi wyposażone w rolki transportowe - Studio Rollen z hamulcami Wyposażenie dodatkowe: Oryginalny pokrowiec z logo, przykrywający klawiaturę oraz boki instrumentu, wodoodporny, wykończony miękkim materiałem od środka; Profesjonalna, koncertowa ława fortepianowa, czarna z połyskiem, z ręczną regulacją, siedzisko pokryte naturalną skórą w kolorze czarnym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (bądź wykonują) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: a)dwie dostawy fabrycznie nowych fortepianów koncertowych klasy mistrzowskiej, każda dostawa o wartości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Jakość - 70

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ w zakresie opisanym w paragrafie nr 11

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Data publikacji:

2014/07/08
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/07/08, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/07/08 16:17:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/07/08 16:17:50 nowa pozycja