Zamówienia publiczne

Tytuł: „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w związku z inauguracją działalności

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”- ogłoszenie o wszczęciu postępowania


 

 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 

Pl. Armii Krajowej 1

70 – 455 Szczecin

 

tel. /91/422 12 51

faks /91/422 05 89

www.filharmonia.szczecin.pl

 

REGON: 000280488, NIP: 8510311973

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy L.Dz. SG/300/V/2014

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Tryb:

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

79341000-6 - Usługi reklamowe

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations, w okresie V-XII 2014, w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

 

 

 

III. Opis części zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

 1. Termin realizacji zamówieniaod dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia oraz termin jego realizacji zarówno określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 

 

V. Informacja o podwykonawcach

 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – załącznik nr 2.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

 

VI. Umowa ramowa

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

VII. Zamówienie uzupełniające

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

VIII. Oferta wariantowa

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lubdokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 4. w zakresie warunku posiadaniauprawnień do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia – Zamawiający odstępuje od opisania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

 1. w zakresie warunku posiadaniawiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej o wartości co najmniej 250 000 zł netto każda.
 2. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
 3. Kierownik Projektu – posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych (np. Account Director lub Senior Account Director) związanych z zarządzaniem projektami o charakterze informacyjno-promocyjnym, z zastrzeżeniem, ze budżet co najmniej jednego z projektów wynosił co najmniej 250 000 zł netto;
 4. Osoba ds. strategii posiadająca minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z tworzeniem strategii kampanii informacyjno-promocyjnych;
 5. Osoba ds. kreacji posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z tworzeniem kreacji reklamowych (np. Creative Director);
 6. Osoba ds. planowania emisji w mediach oraz ds. zakupu mediów posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem i zakupem emisji w mediach  (np. Media Planner, Senior Media Planner, Media Buyer);

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tj. jedna osoba może pełnić tylko jedną rolę.

4) w zakresie warunku posiadaniaodpowiedniego potencjału ekonomicznego i finansowego – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiada środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy m.in. w celu oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

 

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą cenową – załącznik nr 1.
 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2.
 3. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają
  z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (np. KRS lub CEIDG) do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4.
 6. Wypełniony wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców – załącznik nr 8.
 7. Dokumenty potwierdzające, ze zamówienia zostały wykonane należycie.
 8. Wypełniony wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w zakresie potencjału osobowego wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówieniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9. W przypadku osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych, należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 9. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. (załącznik nr 5).
 10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których  

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 250 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c u. pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów.

 

 

W przypadku konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej dokumenty wskazane w pkt 5 powyżej,każdy z uczestników konsorcjum lub każdy ze wspólników spółki cywilnej składa osobno.

 

Wykonawcy zagraniczni składają dokumentu wyszczególnione w niniejszym rozdziale SIWZ.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

 

 

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

 

 

1.    Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp – dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

3.    W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231) –  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.    Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

 

Tryb udzielania wyjaśnień sprawach dotyczących SIWZ:

1.   Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytaniena piśmie,
na faks (91) 422 05 89 lub na adres poczty elektronicznej a.tuderek@filharmonia.szczecin.pl

2.   Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.   Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.

4.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Anna Tuderek

faks (91) 422 05 89

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

 

 

 

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 

 

 1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

 

 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium

 

a)Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy  złotych, 00/100).

b)Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.

c)Wadium może być wniesione w następujących formach:

1)w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 61 1240 3927 1111 0000 4099 0309
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.).

d)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIII ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców.

e)Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w nowej siedzibie”.

f)Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.

g)W pozostałych przypadkach o których mowa w rozdziale XIII ust. 3 pkt 2 – 5 SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego  i złożenie tego dokumentu w jednostce Zamawiającego – siedziba wskazana powyżej – Sekretariat. Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopie dokumentu dołączyć do oferty.

 1. W przypadku składania  przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w rozdziale XIII ust. 3 pkt 3 – 4, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:
 2. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu,
 3. przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowanianadanego przez Zamawiającego,
 4.  kwotę gwarancji,
 5. okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą),
 6. zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

9.  Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 13.

10.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

13.  Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

 • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
 • wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14.  W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokonazwrotu wadium.

.

 

 

 

XV. Termin związania ofertą

 

 

1.   Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 2. Ofertę należy złożyćw formie pisemnej.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką
   i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
 6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginałlub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione).
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna lub inne).
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 7.
 10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące:
 12. stron umowy,
 13. czasu trwania,
 14. solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego.
 15. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ.
 16. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym
  w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 17. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.
 18. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy.
 19. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W myśl § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale X ust. 5 SIWZ i którebędą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności Wykonawcę.
 20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na podstawie których Wykonawca wskazuje spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale X SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
 21. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 22. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
  w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 23. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 24. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, czyniąc dopisek nie dotyczy”opatrzony podpisem osoby uprawnionej.
 25. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 24 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.
 26. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 27. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
  w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 28. Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
 29. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

 

Oferta na „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

NIE OTWIERAĆ przed dniem    14 maja 2014    r., godz. 10.00

 

 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 14 maja 2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, sala nr 2043.
 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego
  w SIWZ terminu składania ofert.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej.

 

 

 

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

 

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, w sali nr 2043 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

 

 

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

 

 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
 2. Cenę oferty Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
 3. W cenę Wykonawcy powinni wliczyć wszystkie świadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji.
 4. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
 5. Oferta z błędnie naliczonym podatkiem VAT zostanie odrzucona. Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 7. oczywiste omyłki pisarskie,
 8. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 9. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy).

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy).
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy).

 

 

 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert

 

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

 

100% cena

 

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana dla danego zadania według wzoru:

 

C min

P = ────────────── X 100

C n

 

P – ilość punktów badanej oferty w ramach danego zadania

C min – najniższa cena spośród oferowanych w ramach danego zadania

C n – cena badanej oferty w ramach danego zadania

 

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w ramach danego zadania, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

 

1.   Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
 2. czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również
  w niniejszej SIWZ, i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2.   Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale XI SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia
 i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

 1. widoczna mylna pisownia wyrazu,
 2. ewidentny błąd gramatyczny,
 3. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 4. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbą.

4.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek takich jak:

 1. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),
 2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),
 3. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

5.   Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

6.   O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 5, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7.   W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

8.   Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

9.   Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

 

 

 

XXII. Aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty

 

 

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

oraz zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.   Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

 

 

XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
 2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
 3. pieniądzu,
 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 5. gwarancjach bankowych,
 6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.

 

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr61 1240 3927 1111 0000 4099 0309
 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa
  w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy.
 5. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego zabezpieczenia
  z terminem do zakończenia przedmiotu umowy.
 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu (100% kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 8. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych
  z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.
 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia.
 11. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.

.

 

 

 

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający

 

 

 1. Zamawiający do niniejszej Specyfikacji dołączył wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6  do SIWZ.
 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany umowy zostały przez Zamawiającego i uwzględnione we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

 

 

 

XXVI. Środki ochrony prawnej

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych
w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

 

 

 

Załącznik nr 1 –          Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –          Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 –          Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 –          Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5–           Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6  –         Wzór umowy

Załącznik nr 7 -           Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 -          Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 9 -          Wykaz osób

 

 

 

 

Zatwierdził w dniu  05.05.2014r.

      

Dorota Serwa

                                                                       Imię i nazwisko Kierownika Zamawiającego

Załączniki:

Data publikacji:

2014/05/05
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/05, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/05 20:11:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/05 20:11:39 nowa pozycja