Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i rekalmowych w związku z inauguracją działalności Filharmonii w nowej siedzibie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 12.05.2014r.


Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Organizację i obsługę działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations, w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.” znak sprawy: SG/300/V/2014 dalej jako „Postępowanie”.

Zamawiający - Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. Dotychczasowy termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 16.05. 2014r. Godzina składania oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

I. W związku z powyższym zmianie ulega pkt 29 Rozdz.XVI SIWZ. Obecna jego treść:
„29. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations, w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 14 maja 2014 r., godz. 10.00”
zostaje zmieniona w następujący sposób:
„29. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations, w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 16 maja 2014 r., godz. 10.00”
II. Zmianie ulega pkt 1 Rozdz.XVII SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 14 maja 2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, sala nr 2043.”
zostaje zmieniona w następujący sposób:
„Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 29 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 16 maja 2014r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, sala nr 2043.”

 

Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP w dniu 05 maja 2014r.

Załączniki:

Data publikacji:

2014/05/12
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/12, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/12 13:17:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/12 13:17:13 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/05/12 13:11:06 nowa pozycja