Zamówienia publiczne

Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia elektroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

 

Do Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa wyposażenia elektroakustycznego wraz z montażem i uruchomieniem dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.”

 znak sprawy: L.Dz. SG/661/VIII/2014

 

dalej jako „Postępowanie”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dziękując za udział w Postępowaniu, Zamawiający – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, niniejszym, na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta oznaczona numerem 1 złożona przez Wykonawcę- ESS Audio Sp.z o.o. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała 100 punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w konsekwencji  ww. wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.

 

Ocena ofert w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

uzyskanych w kryterium cena

1.

 

ESS Audio sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17

 

100

 

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Pzp.

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Dorota Serwa

Data publikacji:

2014/08/20
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/08/20, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/08/20 15:38:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/08/20 15:38:24 nowa pozycja