Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149227-2014 z dnia 2014-07-09 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, zgodnie z...
Termin składania ofert: 2014-07-17


Numer ogłoszenia: 153147 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149227 - 2014 data 09.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, fax. 91 4220589.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1..
 • W ogłoszeniu jest: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, na potrzeby Filharmonii im. M. Karłowicza. 2. Przewidywane 5-miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 1 094,475 MWh, w tym: - zasilanie podstawowe: 764 032,50 kWh; - zasilanie rezerwowe: 327 442,50 kWh. 3. Grupa taryfowa C21. 4. Energia w układzie 3 fazowym, praca w systemie całodobowym. 5. Dwa oddzielne źródła zasilania: dla zasilania podstawowego z istniejącej trafostacji Rodła PŻM nr 0979 oraz dla zasilania rezerwowego z istniejącej trafostacji PZU nr 0303 z pól 15 kV w dwa pola liniowe po jednym dla zasilania podstawowego i rezerwowego, dwa pola transformatorowe. 6. Moc przyłączeniowa: dla zasilania podstawowego - 880 kW. Dla zasilania rezerwowego - 360 kW na napięciu 0,4 kV. 7. Grupa przyłączeniowa, - zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej. 8. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 9. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zmiana nie może przekroczyć 15% w stosunku do prognozy przy niezwiększeniu wartości umowy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku - zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej - ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny energii czynnej oraz opłaty handlowej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii. 10. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 11. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego zużycia energii, powiększonych o wartość miesięcznej opłaty handlowej; ceny jednostkowe i opłata handlowa zostaną określone w formularzu ofertowym Wykonawcy. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 2. Przewidywane 5-miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 1 094,475 MWh, w tym: - zasilanie podstawowe: 764 032,50 kWh; - zasilanie rezerwowe: 327 442,50 kWh. 3. Grupa taryfowa C21. 4. Energia w układzie 3 fazowym, praca w systemie całodobowym. 5. Dwa oddzielne źródła zasilania: dla zasilania podstawowego z istniejącej trafostacji Rodła PŻM nr 0979 oraz dla zasilania rezerwowego z istniejącej trafostacji PZU nr 0303 z pól 15 kV w dwa pola liniowe po jednym dla zasilania podstawowego i rezerwowego, dwa pola transformatorowe. 6. Moc przyłączeniowa: dla zasilania podstawowego - 880 kW. Dla zasilania rezerwowego - 360 kW na napięciu 0,4 kV. 7. Grupa przyłączeniowa, - zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej. 8. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 9. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zmiana nie może przekroczyć 15% w stosunku do prognozy przy niezwiększeniu wartości umowy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku - zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej - ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, w szczególności spowodowanej zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii. 10. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 11. 1. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą się odbywać według cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 2. Pierwszy odczyt rozliczeniowy odbędzie się na koniec okresu rozliczeniowego określonego przez OSD. 3. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6..
 • W ogłoszeniu jest: 09.30.00.00-2.
 • W ogłoszeniu powinno być: CPV 09.30.00.00-2 CPV 65.31.00.00-9.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1..
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: - posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 17.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.
 • W ogłoszeniu powinno być: 21.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza w Szczecinie, Pl.Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin, pok.2043.

Data publikacji:

2014/07/14
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/07/14, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/07/14 17:45:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/07/14 17:45:30 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/07/14 17:22:52 nowa pozycja