Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w zw. z inauguracją działalności Filharmonii w nowej siedzibie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin, 19 maja 2014 r.

 

 

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Organizacja i obsługa działań informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym z zakresu Public Relations i Media Relations,  w związku z inauguracją działalności Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w nowej siedzibie.”

 

Znak sprawy: SG/300/V/2014

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie; z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Armii Krajowej 1 zawiadamia, zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Agencja Reklamowa FORMIND sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Komisję Przetargową na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt i jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu.

Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

uzyskanych w kryterium cena

1.

Agencja Reklamowa „Oskar Wegner” sp. z o.o.

71-324 Szczecin, Al.Wojska Polskiego 156

60,79 pkt

2.

Agencja Reklamowa FORMIND sp. z o.o.

40-049 Katowice, ul.Kościuszki 6/5

100 pkt

 

Zamawiający  informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

            Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

            Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach. 

 

 Dyrektor Filharmonii

 

Dorota Serwa

Załączniki:

Data publikacji:

2014/05/19
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/19, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/19 15:14:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/19 15:14:54 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/05/19 14:29:20 nowa pozycja