Zamówienia publiczne

Tytuł: „Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

pow. 130 000,00 zł

Treść ogłoszenia:

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.06.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-06-02
Zobacz powiązane ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000280488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Małopolska, 48

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-515

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.szczecin.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dad1b1f-c0a7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00068561/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana wykładzin posadzkowych w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.filharmonia.szczecin.pl/chapter_71014.asp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)z zastrz. art. 61 ust. 2 ustawy, w post. o udz. zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się:
a)składanie ofert – wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez MiniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/);
b)pozostała komunikacja zamawiającego z wykonawcami (tj. całość komunikacji poza składaniem ofert), w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu - odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres e - mail do komunikacji zamawiającego z wykonawcami: wyłącznie: d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl
Korespond. przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na adres e-mail inny niż wskazany powyżej) nie zostanie uznana za skutecznie przekazaną/złożoną
2)adres mini portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia i przekazania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 lit. b SWZ;
9) wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/);
10) sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
11) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 lit. b SWZ;
12) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana wykładzin posadzkowych
w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót polegających na wymianie wykładzin posadzkowych w pomieszczeniach budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, o wartości do 120 000 zł netto. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na podstawie warunków przewidzianych dla zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna pracę, zrealizowaną na podstawie jednej umowy o wartości umowy (wynagrodzenia) nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, polegającą na wymianie wykładziny posadzkowej w pomieszczeniu lub pomieszczeniach znajdujących się w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) obejmującą co najmniej: usunięcie zużytych wykładzin posadzkowych, przygotowanie podłoża do położenia nowej wykładziny (w tym co najmniej oczyszczenie poziomych powierzchni posadzek i wyrównanie podłoża) oraz położenie nowej wykładziny. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 2) dysponuje lub będzie dysponować:
- minimum trzema osobami, z których każda posiada doświadczenie zawodowe obejmujące udział w realizacji co najmniej dwóch zadań, polegających (każde zadanie) na wymianie, na podstawie jednej umowy o wartości umowy (wynagrodzenia) nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, wykładziny posadzkowej w pomieszczeniu lub pomieszczeniach znajdujących się w budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) obejmującej co najmniej: usunięcie zużytych wykładzin posadzkowych, przygotowanie podłoża do położenia nowej wykładziny (w tym co najmniej oczyszczenie poziomych powierzchni posadzek i wyrównanie podłoża) oraz położenie nowej wykładziny. Ww. osoby muszą zostać skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
oraz
- jedną osobą, która pełnić będzie podczas realizacji zamówienia funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:1) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „robotach budowlanych”, „uprawnieniach budowlanych”, „kierowniku budowy”, należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
2) roboty budowlane, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 muszą być wykonane w ramach oddzielnych umów, 3)jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dot. warunków zawarte są rozdziale V SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument/oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ .Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opis materiałów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 4 i 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
opis materiałów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 4 i 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2;
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie,
w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) oświadczenie (informacja) o nazwie oferowanej wykładziny (nazwa producenta, nazwa handlowa produktu), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy polegających na:
1) zmianie terminów: zakończenia realizacji przedmiotu umowy, usunięcia wad;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;
4) zmianie harmonogramu rzeczowo – terminowego;
5) zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
2) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, wydarzeń lub działań powiązanych z przedmiotem umowy lub z działalnością Zamawiającego;
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, np. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą
w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej;
8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć
w realizacji przedmiotu umowy;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
3. W sytuacjach, o których mowa w pkt 2, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 - 7 kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy.
4. Zmiana terminu usunięcia wad może nastąpić w sytuacjach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3, 6, 7 lub 8.§ 15 Ust. 3 i 10 umowy stosuje się odpowiednio.
Ze względu na limit znaków pozostałe informacje dotyczące zmian umowy zawarte zostały we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy. 2. Okres realizacji zamówienia wskazany w sekcji 4.2.10 (40 dni) stanowi maksymalny termin wykonania zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin wykonania zamówienia określony w dniach. 3. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 08.06.2021 r., o godzinie 12:00. W celu udziału w zebraniu należy stawić się przed głównym wejściem Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Ul. Małopolska 48, 70 – 515 Szczecin.


SWZ

Załączniki:

Data publikacji:

2021/06/02
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2021/06/02, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2021/06/22 09:11:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2021/06/22 09:11:39 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/22 09:09:27 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/08 13:46:37 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/08 13:45:30 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/04 08:43:18 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:49:26 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:27:47 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:22:24 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:19:46 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:18:19 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2021/06/02 11:13:37 nowa pozycja