Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie w I półroczu 2014r"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

poniżej 14 000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin: Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w I półroczu 2014r.
Numer ogłoszenia: 63452 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32128 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie w I półroczu 2014r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych na rzecz Filharmonii im.Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zasadami sztuki drukarskiej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: druk zaproszeń podstawowych; druk papieru firmowego oraz kopert; skład oraz druk wizytówek oraz teczek firmowych; druk plakatów miesięcznych; druk dwóch rodzajów plakatów extra, ulotek niestandardowych oraz ulotek w formacie A5. druk programów do koncertów (edukacyjno - familijne); skład i druk programów do koncertów; druk roczników 2014 - 2015 (działalność podstawowa i edukacyjna); druk ulotki A6.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Drukarnia Kadruk s.c.Kotarski Mariusz, Kotarska Irena, ul.E.Romera 10E, 71-246 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 64956,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 48330,00
  • Oferta z najniższą ceną: 48330,00/ Oferta z najwyższą ceną: 159273,00
  • Waluta: PLN.

Data publikacji:

2014/02/25
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/02/25, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/02/25 15:18:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/02/25 15:18:25 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/02/25 15:01:57 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/02/25 14:55:10 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2014/02/24 14:07:34 nowa pozycja