Zamówienia publiczne

Tytuł: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 182602 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10% wartości zamówienia podstawowego określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają ważną koncesję, wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym na podstawie przepisu art. 16 ustawy o ochronie osób i mienia, na wykonywanie działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (bądź wykonują) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: a) wykonali (bądź wykonują) co najmniej dwie (2) usługi polegające na ochronie osób i mienia w budynku użyteczności publicznej , przy czym każda z usług jest o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. UWAGA: Jeżeli wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykazuje usługę wykonywaną (nie zakończoną), musi udowodnić, że wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 300.000 zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.wykażą, iż posiadają/będą posiadali:w zakresie potencjału technicznego: a)co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego obiektu nie większym niż 15 minut w porze dziennej (od godz. 6:00 do godz. 22:00) oraz nie większym niż 8 minut w porze nocnej (od godz. 22:00 do godz. 6:00).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż dysponują odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.wykażą, iż posiadają/będą posiadali: 1.w zakresie potencjału osobowego - osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: a) pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą, iż: a)posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy (stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie opisanym w §13.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im.M.Karłowicza , 70-455 Szczecin, Pl.Armii Krajowej 1 pok. 2043.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Filharmonia im.M.Karłowicza , 70-455 Szczecin, Pl.Armii Krajowej 1 pok. 2043.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewidział podkryteria oceny ofert w zakresie ceny: Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika I zmiany- 60% Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika II zmiany- 20% Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika realizującego zadania na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, o których mowa w pkt 3.7) opz.-10%.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki:

Data publikacji:

2014/05/29
udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/05/29, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/05/29 16:44:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/05/29 16:44:27 nowa pozycja