Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyzej 14.000 euro

Treść ogłoszenia:

Szczecin: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.
Numer ogłoszenia: 68768 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza na koncercie w dniu 06 września 2014r. w nowej siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, w ramach cyklu inauguracyjnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krab Music House&Special Events sp. z o.o., ul.Kwitnącej Akacji 33, 04-817 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 73000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65639,84
  • Oferta z najniższą ceną: 65639,84/ Oferta z najwyższą ceną: 65639,84
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie artystyczne autorskiego programu muzycznego dedykowanego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza na koncercie w dniu 06 września 2014r. w nowej siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, w ramach cyklu inauguracyjnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych .Tym samym przedmiot zamówienia dotyczy działalności o charakterze twórczym, artystycznym, której przejawy mają charakter unikatowy oraz niepowtarzalny. Dla udzielenia przedmiotowego zamówienia istotne znaczenie mają indywidualne właściwości oraz pozycja Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm).

 

Data publikacji:

2014/02/28
udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/02/28, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Tomasz Bończak, dnia: 2014/02/28 17:03:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Bończak 2014/02/28 17:03:36 nowa pozycja