Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii im.M.Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 184926 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.filharmonia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego) transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, instrumentów muzycznych pochodzących z produkcji z 2015r.

CZĘŚĆ NR 1 Klarnet basowy Buffet Crampon model Tosca- lub równoważny z akcesoriami i futerałem, lub równoważny Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy/parametry: 1)Skala do niskiego C 2)Korpus wykonany z drzewa Grenadilla; 3)Czopy korpusów wzmocnione metalowymi obręczami; 4)Dwuczęściowa regulowana fajka

CZĘŚĆ NR 2 Kontrabasy 1/Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 4/4, model Gamba- 1 sztuka wraz pokrowcem, strunami (Thomastik spirocore) lub równoważny - 1 sztuka 2/ Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 4/4, model Busetto- 1 sztuka wraz pokrowcem, strunami (Thomastik belcanto) lub równoważny - 1 sztuka Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy/parametry: 1/menzura (długość struny wibrującej od proszka górnego do podstawka): 105-106 cm 2/płyta przednia świerk , drewno sezonowane minimum 20 lat 3/podstrunnica hebanowa-okrągła 4/lakier spirytusowy wykonany w technice imitującej wygląd starego instrumentu

CZĘŚĆ NR 3 Smyczki do kontrabasów 1/Smyczek, Arcus, model S6 (białe włosie), z włókna węglowego, system niemiecki,- wraz z futerałem i akcesoriami, lub równoważny-1 sztuka 2/Smyczek, Arcus, model S4 (czarne włosie) z włókna węglowego, system niemiecki, wraz z futerałem i akcesoriami, lub równoważny-1 sztuka Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy/parametry: 1/waga: 126-135 gram 2/żabka, oraz zakończenie śrubki wykonane z drewna wężowego 3/pręt/kijek wykonany z włókna węglowego 4/główka oraz skuwka wykonana ze srebra

CZĘŚĆ NR 4 Harfa Camac Atlantide Prestige wraz z siedziskiem, pokrowcem i akcesoriami- lub równoważny- 1 sztuka Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy parametry: 1)Ciężar instrumentu nie więcej niż 35 kg; 2)Nie mniej niż 47 strun; 3)Wysokość instrumentu nie mniej niż 186 cm

CZĘŚĆ NR 5 Flet- Korpus Muramatsu- stopka C, srebrny Główka SHERIDAN złota 14 k złota ; wraz z futerałem i akcesoriami lub równoważny- 1 sztuka-uwaga TYLKO GŁÓWKA ZŁOTA- BEZ SREBRNEJ Z KOMPLETU! -Srebrny korpus i stopka -Srebrna mechanika -E-Mechanika -G-offset -Strój A=442 Hz -Zamknięte klapy -Stopka C -Złota główka z 14 k złota (wykonana w całości z 14 k złota tuba, płytka ustnikowa, kominek i korona)

CZĘŚĆ NR 6 Puzon altowy Latsch SL720 EsB wraz z futerałem twardym i akcesoriami lub równoważny- 1 sztuka Podwójna menzura suwaka: 11,9 mm - 12,4 mm - 0,468- 0,488 Czara ze złotego mosiądzu nie mniej niż: 180 mm 7,09 wentyl kwartowy EsB instrument lakierowany ustnik przeznaczony do puzonu altowego- wąska stopa

CZĘŚĆ NR 7 Es fagotowy Heckel, zagięcie flat Bend model C1, lub CC1, lub CD, R1-nikiel wraz z futerałami oraz akcesoriami lub równoważny- 3 sztuki Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy/parametry: 1)Materiał - stop German silver (nowe srebro, mosiądz wysokoniklowy) 2)Strój 442 lub 443 Hz (równowartość oznaczenia 1 wg Heckla 3)Grubość ścianki esu - 0,5 0,6 mm 4)Sposób produkcji esu - wyciąganie lub kucie

CZĘŚĆ NR 8 Organy- syntezator-workstation klasy profesjonalnej Yamaha Motif XF8 WH wraz z futerałem i akcesoriami ; pedał sustain oraz statyw-Yamaha LG 800 stand lub równoważny- 1 sztuka Za instrument równoważny Zamawiający uznaje instrument posiadający co najmniej następujące cechy parametry: 1)Waga nie większa niż 30 kg, a nie mniejsza niż 20 kg 2)Wymiary stacji roboczej: szerokość: 140-150cm; głębokość: 45-48 cm; wysokość 16 - 18 cm. 3)Pamięć wave ROM: nie mniej niż: 741 MB 4)Polifonia: nie mniej niż 128 5)Wyświetlacz LCD.

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.00.00-4, 37.31.39.00-4, 37.32.13.00-7, 37.31.35.00-0, 37.31.43.20-1, 37.31.22.00-0, 37.31.41.00-3, 37.31.13.00-4, 37.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - w przypadku składania oferty na część 1: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości minimum 30.000,00 zł brutto każda; - w przypadku składania oferty na część 2: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda; - w przypadku składania oferty na część 3: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości 5.000,00 zł brutto każda; - w przypadku składania oferty na część 4: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda; - w przypadku składania oferty na część 5: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 35.000,00 zł brutto każda. - w przypadku składania oferty na część 6: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto każda. - w przypadku składania oferty na część 7: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 10 000.000,00 zł brutto każda. - w przypadku składania oferty na część 8: co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - w przypadku składania oferty na część 1: 30.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 2: 50.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 3: 5.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 4: 50.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 5: 35.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 6: 15.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 7: 10.000,00 zł - w przypadku składania oferty na część 8: 10.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 30
 • 2 - Jakość - 70

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy (której wzór stanowi Załacznik nr 7 do SIWZ) w zakresie §11

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im. M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Filharmonia im. M.Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48, Sekretariat IV p..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Klarnet basowy Buffet Crampon model Tosca.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Klarnet basowy Buffet Crampon model Tosca- lub równoważny z akcesoriami i futerałem, lub równoważny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.41.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Kontrabasy: 1/Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 2/Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 4/4,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Kontrabasy: 1/ Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 4/4, model Gamba- 1 sztuka wraz pokrowcem, strunami (Thomastik spirocore) lub równoważny - 1 sztuka 2/ Kontrabas Alfred Meyer 5 strunowy, 4/4, model Busetto- 1 sztuka wraz pokrowcem, strunami (Thomastik belcanto) lub równoważny - 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.39.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Smyczki do kontrabasów 1/Smyczek, Arcus, model S6 (białe włosie) 2/ Smyczek, Arcus, model S4 (czarne włosie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Smyczki do kontrabasów 1/Smyczek, Arcus, model S6 (białe włosie), z włókna węglowego, system niemiecki,- wraz z futerałem i akcesoriami, lub równoważny-1 sztuka 2/ Smyczek, Arcus, model S4 (czarne włosie) z włókna węglowego, system niemiecki, wraz z futerałem i akcesoriami, lub równoważny-1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.32.13.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Harfa Camac Atlantide Prestige.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Harfa Camac Atlantide Prestige wraz z siedziskiem, pokrowcem i akcesoriami- lub równoważny- 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.35.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Flet Korpus Muramatsu- stopka C, srebrny Główka SHERIDAN złota 14 k złota.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Flet : Korpus Muramatsu- stopka C, srebrny / Główka SHERIDAN złota 14 k złota ; wraz z futerałem i akcesoriami lub równoważny- 1 sztuka-uwaga TYLKO GŁÓWKA ZŁOTA- BEZ SREBRNEJ Z KOMPLETU.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.43.20-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Puzon altowy Latsch SL720 EsB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Puzon altowy Latsch SL720 EsB wraz z futerałem twardym i akcesoriami lub równoważny- 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.22.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Es fagotowy Heckel, zagięcie flat Bend model C1, lub CC1, lub CD, R1 nikiel.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Es fagotowy Heckel, zagięcie flat Bend model C1, lub CC1, lub CD, R1/ nikiel wraz z futerałami oraz akcesoriami lub równoważny- 3 sztuki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Organy: syntezator-workstation klasy profesjonalnej Yamaha Motif XF8 WH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Organy: syntezator-workstation klasy profesjonalnej Yamaha Motif XF8 WH wraz z futerałem i akcesoriami ; pedał sustain oraz statyw-Yamaha LG 800 stand lub równoważny- 1 sztuka.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.31.13.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   • 1. Cena - 30
   • 2. Jakość - 70

Załączniki:

Data publikacji:

2015/07/21

Pytania:


Zmiany SIWZu:


Protesty:


Wynik postępowania:

udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2015/07/21, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2015/09/23 12:43:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2015/09/23 12:43:01 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/23 12:36:06 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/23 10:00:39 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2015/09/16 12:22:00 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/16 11:31:02 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/16 11:22:03 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/16 11:18:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2015/09/16 11:04:53 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/16 10:29:28 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/09/07 14:10:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/08/31 13:05:18 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2015/07/21 17:14:00 nowa pozycja