Zamówienia publiczne

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczeniu usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Zamawiający:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wartość przetargu:

powyżej 30.000 euro

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczeniu usług sprzątania Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

platany.org/bipfilharmonia/chapter_71014.asp


Szczecin: Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 39875 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie , pl. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4220079, faks 91 4220589.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowaw art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10 % wartości zamówienia podstawowego określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.91.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy złożą , tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ);
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (bądź wykonują) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonali (bądź wykonują) co najmniej dwie (2) usługi polegające na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6.000 m² (słownie: sześć tysięcy metrów kwadratowych) każdy budynek oraz o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto każda. UWAGA: Jeżeli wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykazuje usługę wykonywaną (nie zakończoną), musi udowodnić, że wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą w zakresie potencjału technicznego, że posiadają co najmniej: - maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - jednotarczowa - 1szt.; - maszyna szorująco - zbierająca- 1 szt. - polerka wysokoobrotowa - 1 szt.; - odkurzacz do pracy na sucho - 1 szt.; - drabina wielofunkcyjna (min. 2 m wysokości) - 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, że dysponują co najmniej: dwiema osobami posiadającymi co najmniej Certyfikat Operatora Usług Utrzymania Czystości II stopnia lub Organizatora procesów sprzątania III stopnia akredytowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości lub równoważnymi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które łącznie posiadają oba te certyfikaty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie - 40

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 w zakresie §11

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://platany.org/bipfilharmonia/chapter_71014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 48, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załacznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ

Data publikacji:

2016/04/13

Pytania:

Informacja dotycząca wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

Wniosek Wykonawcy dotyczący wysokości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Odpowiedź na wniosek Wykonawcy

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami.


Zmiany SIWZu:

Zmiana treści SIWZ


Wynik postępowania:

Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

udostępnił: Filharmonia im M. Karłowicza w Szczecinie, wytworzono: 2016/04/13, odpowiedzialny/a: Danuta Burdzińska, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2016/05/18 16:08:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2016/05/18 16:08:47 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/05/16 15:58:18 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/21 14:35:08 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/21 11:56:40 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/19 17:28:32 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/18 15:46:04 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/18 09:48:05 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2016/04/13 16:18:16 nowa pozycja