Budżet


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej- samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytuacja uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) dotacji podmiotowej od Organizatora i Ministra,

2) celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowych na realizację wskazanych zadań i programów,

4) wpływów z działalności statutowej,

5) innych dotacji,

6) wpływów z prowadzonej działalności odpłatnej, Id: 6F4B8F63-3EC9-4886-B467-96A2E0881D8F. Podpisany Strona 2

7) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

8) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

9) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

10) wpływów z innych źródeł.

Budżet 2023

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2023 rok nr XLV/1244/22.dotacja dla Filharmonii na 2023 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 14 131 434 zł,
 2. dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 800 000 zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 57/22 z dnia 31 stycznia 2023 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 1 229 660 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2023.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2023 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

 

 

Budżet 2022

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2022 rok nr XXXIV/970/21 dotacja dla Filharmonii na 2022 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 701 808 zł,
 2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 800 000 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 79/22 z dnia 21 lutego 2022 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 429 626 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2022.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2022 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

Budżet 2021

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2021 rok nr XXXIII/687/20 dotacja dla Filharmonii na 2021 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 14 058 904 zł,
 2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 500 000 zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 187/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku  zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 3 930 zł a Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 523/21 z dnia 29 października 2021 roku  zwiększone o kwotę  9 500 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z tytułu uruchomienia rezerwy na PPK.

Na podstawie zmiany wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/803/21 r. z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono dotację celową na zadania inwestycyjne o kwotę 700 000 zł.

Na podstawie zmiany wprowadzonej uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/887/21 r. z dnia 7 września 2021 r. zwiększono dotację celową na zadania inwestycyjne o kwotę 50 000 zł.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2021 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 20.07.2021           DF-I.0320.405.2021.AG przyznano dotację celową na rok 2021 w kwocie 80 000 zł na realizację projektu pn. „Turniej Muzyków Prawdziwych”.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27.07.2021           DF-I.311.106.2021 (COVID) zwiększono dotację podmiotową na rok 2021 o kwotę 376 000 zł z tytułu pokrycia części utraconych przychodów na skutek zawieszenia działalności z powodu pandemii COVID-19.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 29.06.2021           DF-I.311.91.2021 przyznana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000 zł z przeznaczeniem na „Dostosowanie przestrzeni instytucji do potrzeb nagrywania i emisji koncertów oraz jej doposażenia w niezbędny sprzęt”.

 

Budżet 2020

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2020 rok nr XII/411/19 dotacja dla Filharmonii na 2020 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 746 644 zł,
 2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 903 000 zł.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 86/20 z dnia 26 lutego 2020 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 312 260 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2020.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2020 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

  Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15.10.2020; znak: DF-I.311.152.2020 (COVID) zwiększono dotację podmiotową na rok 2020 o kwotę 408 077 zł stanowiącą uzupełnienie planowanego niedoboru środków finansowych na działalność statutową instytucji.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16.12.2020; znak: DF-I.311.221.2020 (COVID) zwiększono dotację podmiotową na rok 2020 o kwotę 180 099 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej w okresie epidemii.

 

Budżet 2019

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/67/19 dotacja dla Filharmonii na 2019 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 14 041 064 zł,
 2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 440 000 zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 89/19 z dnia 20 lutego 2019 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 405 580 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2019.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2019 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

 

 

Budżet 2018

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXXVI/1054/17 dotacja dla Filharmonii na 2018 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 700 00 zł,
 2. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 337 140 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 187/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 341 064 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2018.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2018 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

Budżet 2017

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXV/593/16 dotacja dla Filharmonii na 2017 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 709 323 zł,
 2. dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 25 000 zł.

3)   dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 294 600 zł.

 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2017 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie otrzymała dotację podmiotową na rok 2017 na prowadzenie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 zł.

 

Budżet 2016

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2016 rok

nr XIV/328/15 dotacja dla Filharmonii na 2016 rok została ustalona następująco:

1)   dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 13 500 000 zł,

2)   dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 660 720 zł.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 21/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 209 323 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w roku 2016.

 

Budżet 2015

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2015 rok

nr IV/13/15 dotacja dla Filharmonii na 2015 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 14 500 000 zł,
 2. dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 150 000 zł,
 3. dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 250 000 zł.

 

Budżet 2014

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2014 rok

nr XXXV/1065/13 dotacja dla Filharmonii na 2014 rok została ustalona następująco:

 1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 10 621 400 zł,
 2. dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 450 000 zł,
 3. dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 324 000 zł,
 4. dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 1 237 400 zł.

 

Budżet 2013

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2013 rok

nr XXV/726/12 dotacja dla Filharmonii na 2013 rok została ustalona następująco:

1)   dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 5 700 000 zł,

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 130/13 z dnia 26 marca 2013 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 48 000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 278/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 28 000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 374/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 9 000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej.

 Uchwałą Rady Miasta nr XXXIV/1004/13 z dnia 14 października 2013 roku zostały zwiększone środki przyznane Filharmonii o kwotę 349 800 zł w przyznanej dotacji celowej na zadnie pn. „Przeprowadzenie działań przygotowawczych oraz promocyjnych związanych z inauguracją działalności w nowej siedzibie Filharmonii” oraz zwiększenie dotacji celowej inwestycyjnej na zadanie pn. „Zakup instrumentów, akcesoriów dla Filharmonii w Szczecinie” w kwocie 87 000 zł.

 

Budżet 2012

 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Szczecin uchwały budżetowej na 2012 rok

nr IX/146/11 dotacja dla Filharmonii na 2012 rok została ustalona następująco:

1)   dotacja podmiotowa na zadania bieżące w kwocie 5 379 110 zł,

 

Uchwałą Rady Miasta nr XVII/442/12 roku zostały pomniejszone środki przyznane Filharmonii o kwotę 97 110 zł w ramach konieczności korekty budżetu Miasta na 2012 rok.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 199/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 30 000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na koncert „Nocne serenady w Różance”.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 428/12 z dnia 19 września 2012 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 154 000 zł w ramach przyznanej dotacji celowej oraz 76 000 zł. zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację zadań bieżących.

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 536/12 z dnia 30 listopada 2012 roku zostały Filharmonii przyznane środki finansowe w kwocie 28 000 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: Filharmonia im. M. Karłowicza, wytworzono: 2011/12/06, odpowiedzialny/a: Dorota Serwa, wprowadził/a: Danuta Burdzińska, dnia: 2023/11/24 10:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Burdzińska 2023/11/24 10:37:03 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2023/10/03 09:55:07 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2023/02/07 10:41:55 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2022/04/20 13:51:32 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2021/02/17 15:03:05 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/05/11 15:58:58 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2020/02/13 16:10:59 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2019/01/31 16:47:03 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/10/15 15:22:06 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/05/29 15:40:31 modyfikacja wartości
Danuta Burdzińska 2018/05/29 15:30:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Janowski 2016/03/24 14:50:15 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2015/04/24 12:49:47 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2013/01/18 10:26:20 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2012/03/01 12:14:23 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2012/02/01 10:23:15 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2011/12/06 13:46:38 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2010/09/07 12:27:20 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2010/09/07 12:25:47 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2009/04/17 14:55:53 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/11/26 14:39:38 modyfikacja wartości
Tomasz Bończak 2008/02/07 08:54:20 nowa pozycja